איתור צוואה

איתור צוואה הוא הליך הנעשה באותם מקרים בהם אדם הלך לעולמו ויורשיו הפוטנציאלים (בדרך כלל מדובר בקרובי משפחה), אינם יודעים אם הותיר אחריו צוואה או לאו. הליך זה כולל פניה לרשם הירושה  על מנת לברר האם הופקדה אצלו צוואה תחת שם הנפטר, אך משום שהחוק אינו מחייב הפקדה שכזו, יש צורך גם בחיפוש במסמכים כפי שיוסבר במאמר זה. 

ההליך מתחלק לשניים – אם תמצא לנפטר צוואה יש לבקש צו קיום לצוואה. אם לאו, יש לבקש בקשה לצו ירושה וזו תחולה לפי דיני הירושה.

 איך יודעים אם יש צוואה

איך מבררים אם יש צוואה? איך מוצאים צוואה? דבר ראשון שיש לעשות לאחר שאדם קרוב הלך לעולמו הוא פשוט לבדוק במסמכיו. עותק של הצוואה בדרך כלל יישאר אצלו ואם מצאתם, הדרך מכאן לצו קצרה.

אם לא נמצא איך מאתרים צוואה? ניתן לפנות לעורך דינו של הנפטר, אם היה לו כזה, ובמרבית המקרים ימצא שם עותק לצוואה, אם זו קיימת.

אם גם הפעולה הזו לא הניבה תוצאות יש לפנות לרשם הירושה שם נוהגים להפקיד צוואות.

דבר נוסף שחשוב לדעת, אם בשלב מסוים תמצא צוואה כזו, לאחר שאדם הלך לעולמו, עליו להפקידה אצל הרשם מיד כשהדבר אפשרי.

בכל מצב בו לא נמצאה הצוואה ופניתם לבקשה לצו ירושה, רשם הירושה יבדוק גם כך כחלק מההליך אם הופקדה אצלו צוואה.

במידה וההליך לא הניב תוצאות ולא נמצאה צוואה, חוק הירושה התשכ"ה 1965 מגדיר כיצד יש לחלק את עיזבון הנפטר, לפי יורשים על פי דין.

איך בודקים אם יש צוואה? איך אפשר לראות צוואה, אם זו קיימת?

באתר רשם הירושה ניתן לבדוק באופן עצמאי ומקוון איתור צוואה מופקדת, האם הוגשו בקשות לצו קיום צוואה או צו ירושה, סטטוס הבקשות וגם לקבל העתקים של צו ירושה וצו קיום צוואה שניתנו על ידי הרשם. עם זאת, כל עוד המוריש חיי גם יורשיו העתידים וקרובי משפחתו אינם יכולים לראות את הירושה, כל עוד המוריש לא הראה להם אותה בעצמו. לא ניתן אף לדעת אם ישנה צוואה או לא. 

מה קורה במקרה שאף אחד לא פונה לרשם הירושה באשר לצוואה, וזו קיימת?

במידה ועברו שלושה חודשים לאחר פטירת המוריש ואף אחד לא פנה בבקשה לצו קיום צוואה, סעיף 76 לחוק קובע כי על רשם הירושה לעיין בה ולהודיע ליורשים על דבר קיומה בדואר רשום. במידה ולא ניתן לאתר את אחד היורשים יפרסם הרשם הודעה על כך ברשומות.

 

בקשה לצו קיום צוואה

לאחר שאותרה הצוואה יש להוציא צו לקיום הצוואה על מנת להוציא את שנכתב בה לפועל. את הצו ניתן להוציא דרך בקשה לרשם הירושות תוך שליחת תעודת פטירה ממשרד הפנים וכן את עותק הצוואה המקורי, כפי שיוסבר בהמשך.

לאחר מכן, אם אחד מהיורשים מבקש לוותר על חלקו בצוואה, נניח במקרה בו האב נפטר אך האם נוטרה בחיים והילדים מעוניינים לדאוג לרווחתה, יש צורך לערוך מסמכי הסתלקות של היורשים תוך הגשת בקשה בלשכת הרשם לענייני ירושה באותו האזור בו התגורר הנפטר.

כל עוד הכספים והנכסים הועברו כחלק מהצוואה, לא חלים עליהם מיסים כגון מס רכישה וכדומה ומכאן החשיבות בלסיים את התהליך בטרם חלוקת עיזבון הנפטר.

בשלב האחרון רשם הירושות יבקש התייחסות מהאפוטרופוס הכללי על מנת לבדוק האם מדובר בצוואה האחרונה המעודכנת של המנוח וכן יידרש פרסום דבר הצוואה על ידי הרשם ברשומות ובעיתונות על מנת לאפשר התנגדויות.

רק בחלוף הזמן שהוקצה להתנגדויות יינתן הצו באופן דיגיטלי בלבד. אם הבקשה הוגשה באופן תקין הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהגישו את הבקשה (כולל תקופת הפרסום להתנגדויות).

הצו הדיגיטלי נשלח על ידי הרשם לא רק למבקשים וליורשים אלא גם לבנקים, חברות ביטוח, רשות המיסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין.

אם אינכם מיוצגים על ידי עורך דין, ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה (עורך דין נדרש להגיש את הצוואה באופן מקוון בלבד). הבקשה כרוכה בתשלום אגרת פתיחה בסך 426 ש"ח ואגרת הוצאות פרסום בעיתון בסך 130 ש"ח נוספים אלא אם מדובר בבן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שנפטר עקב פעולות איבה או במהלך שירותו הצבאי. אוכלוסיות אלו פטורים מאגרות.

במידה ומדובר במוריש שהוא אזרח ישראל שנפטר בחו"ל יש לעדכן במרשם האוכלוסין את פטירתו בטרם הגשת הבקשה לצו.

לבקשה עצמה יש לצרף את המסמכים הבאים:

• צוואה (אם כתובה בשפה זרה, למעט אנגלית, יש לצרף תרגום לעברית או לערבית מאושר בידי נוטריון).

• במידה והמוריש לא היה בעל תעודת זהות ישראל יש לצרף תעודת פטירה או בקשה להוכחת מותו

• אם אחד מהיורשים נפטר יש לצרף תעודת פטירה או הוכחה אחרת למותו

• במידה וישנם מספר יורשים הרשומים הצוואה, יש לצרף אישור על משלוח הודעה אליהם שנשלחה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור להודעה אישית שנמסרה לכל אחד מהם

• במידה והמוריש מיוצג על ידי עורך דין יש לצרף ייפוי כוח

• אם אחד או יותר מהיורשים מוותרים על חלקם בעיזבון יש לצרף תצהירי הסתלקות חתומים ומאומתים על ידי עורך דין

• במידה והיורשים אינם בני משפחתו של המוריש, יש לצרף אישור על הודעה שנשלחה בדואר רשום לילדיו ולבן זוגו של הנפטר על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על הודעה אישית אחרת על כך. אם לא היו למוריש בני זוג או ילדים ההודעה תימסר להוריו באותו האופן. ואם הוריו לא בחיים לאחיו

• תוך 7 ימים לאחר שליחת הבקשה המקוונת על המגיש לשלוח בדואר רשום או למסור ידנית את הצוואה המקורית, וזאת למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז בו היה מקום מגוריו האחרון של המוריש.

באילו מקרים הבקשה תעבור מהרשם לבית המשפט?

הבקשה עשויה לעבור לדיון בבית המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:

• בכל מקרה בו הוגשה התנגדות לבקשה כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה. במידה ומוגשת התנגדות לאחר מכן יש לעשות זאת באמצעות בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה

• בקשה שהוגשה לקבלת צו עבור צוואה שנערכה בעל פה

• התגלה פגם או חסר בצוואה

• האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר

• המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה

• בכל מקרה בו הרשם מחליט

 

ירושות אבודות

חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח 1978 מגדיר כי במקרה בו אדם נפטר ערירי ולא נמצאה לו צוואה וגם לא יורשים על פי דין לפי הענפים השונים, עיזבונו יעבור לרשות המדינה.

תחילה הנכסים מנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי לאחר מכן אלו מקבלים צו ניהול מבית משפט המחוזי (סעיף 6 לחוק). במקביל נעשים מאמצעים לאתר יורשים פוטנציאלים על ידי היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם באפוטרופוס הכללי. הניהול מסתיים עם השבת הנכסים לזכאים. בתום תקופת הניהול (15 שנה) מועבר הרכוש / כספים לבעלות המדינה. עם זאת, אם היורשים החוקיים נמצאו, גם כעבור שנים רבות, על המדינה להחזיר את הנכסים / כספים לבעליהם החוקיים.

משרד דקר, פקס ושות', מתמחה בדיני ירושה ועיזבון וישמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים על מנת לייצג את היורשים ולסייע להם בהליך הבירוקרטי, למנוע טעויות ועיכובים בעודם מתמודדים עם האובדן. באם מדובר באיתור הצוואה עצמה דרך הגורמים השונים, הוצאת צו קיום צוואה או במקרים בהם לא קיימת וכזו ויש צורך בחלוקת העיזבון על פי חוק הירושה.