ביטול הסכם ממון למראית עין

הסכם יחסי ממון הוא הסכם משפטי הנעשה בטרם או במהלך הנישואין או החיים המשותפים של בני הזוג. ההסכם מבצע הפרדה של הנכסים של שני בני הזוג קודם הנישואים וברגע פקיעתם. במקרה של גירושין תתבצע חלוקה לפי הרכוש שהיה שייך לכל אחד מהצדדים קודם הנישואים וחלוקה שווה של הרכוש שנרכש במהלכם.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973 מגדיר באופן חוקי את חזקת השיתוף שכוננה משום הפסיקה. החוק מגדיר כי כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם הוא רכושם המשותף ויחלוק בניהם שווה בשווה בהסדר איזון משאבים. יוצאים מכך נכסים ו/או כספים שנערכו לגביהם הסכמי ממון או הסכם במסגרת הליך גירושין שקיבל תוקף של פסד דין מחייב וכן ירושה או מתנה שהתקבלה במהלך הנישואים.

משמעות הסכם שנחתם למראית עין, היא ששני הצדדים חתמו עליו תוך שהם מסתירים את כוונותיהם האמיתיות או שישנו הסכם נוסף, סמוי מהעין. בדרך כלל הסכם ממון למראית עין יתקיים כחלק מניסיון להבריח כספים או להתחמק מנושים שלהם צד אחד חייב כסף או ממס.

לדוגמה, בעל עסק שלו חובות רבים חתם על הסכם ממון האומר כי בזמן פרידה הוסכם על ידי הצדדים כי זכויות דירתם המשותפת יועברו כולם לאישה. וכך, כשהגיע למסקנה כי אינו יכול להחזיר את החובות השניים "נפרדים" ולנושים איך דרך לקבל את כספם חזרה, בהנחה שהדירה הייתה רכושו היחיד. עם זאת, בפועל, השניים ממשיכים לגור יחד ולנהל חיי זוגיות משותפים או חוזרים ונישאים מחדש לאחר פשיטת רגל של הבעל. זו היא דוגמה להסכם ממון למראית עין. למעשה, מדובר במצב בו הכוונה האמיתית של הצדדים היא לא לקיים חוזה בניהם, אלא כמצג חוץ כלפי העולם.

נטל הוכחה כבד

היות והסכם ממון הוא חוזה לכל דבר ביטולו אפשרי לפי סעיף 13 לחוק החוזים, התשל"ג 1973: "חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה". עם זאת, נטל הראיה הנדרש מנושה או כל מי שטוען כי הוא נחתם למראית עין כבד ואינו נטל רגיל הנדרש בהליך אזרחי. הטוען יידרש להוכחות כבדות משקל, כיאה למשפטי מרמה והונאה.

כך למשל, דחה בית המשפט העליון בספטמבר 1996 את ערעורו של בנק המזרחי על פסיקת בית משפט המחוזי שאישר הסכם ממון בין שני בני זוג אשר התגרשו בטענה למראית עין. על פי ההסכם, אם יפרדו השניים זכויות הדירה שברשותם יועברו לאישה. הבעל, חייב היה לבנק סכומי כסף גדולים והאחרון טען כי ההסכם נועד על מנת להימלט מתשלום חובותיו (ע"א 1780/93). השופט צבי טל כתב בהחלטתו כי "נניח שאדם מבקש להתגרש מאשתו ולשם השגת הגירושין הוא מתחייב להעביר לה זכות בנכסיו, והוא ממהר לעשות כן בטרם ישיגו אותו נושיו. גם כאן הבהילות היא להקדים את הנושים כדי להבריח נכסיו. אבל ההעברה עצמה אינה בהכרח למראית עין בלבד. אם ההעברה היא אמיתית, ואם אין הנושים יכולים לבטלה לפי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), או לפי כל דין אחר, לא תעמוד להם טענת הסכם למראית עין."

ירושה

ביטול הסכם ממון למראית עין

למרות נטל ההוכחה הכבד ישנם מספר דרכים בהם ניתן לנקוט בפני בית המשפט.

  • כוונה לעסקה משפטית אחרת: על מנת לטעון כי החוזה נערך למראית עין יש להוכיח כי למרות הסכם הממון, התכוונו הצדדים לעסקה משפטית אחרת שזהו למעשה ההסכם החסוי. יש לפרוש תשתית משפטית המוכיחה זו.
  • נסיבות וראיות חיצוניות: במקרה שנטענת טענה למראית עין בית המשפט ינסה להתחקות אחר כוונותיהם האמיתיות של בני הזוג בעת החתימה על הסכם הממון בניהם. מדובר בעיקר בראיות נסיבתיות וראיות חיצוניות.
  • התנהגות הצדדים: דרך נוספת ללמוד על כוונותיהם של הצדדים היא לבחון את התנהגותם לאחר ההסכם. אם על פי הסכם הממון הועברו הנכסים מצד אחד לצד אחר אך בפועל, הצד האחד ממשיך לשמש בעליו של הנכס הדבר עשוי ללמד על הסכם ממון למראית עין. כך למשל כתב נשיא בית. המשפט העליון מאיר שמגר באפריל 1992 ((ע"א 196/87): "על מהותה האמיתית של העסקה ניתן ללמוד מנסיבות שונות וביניהן אלה דברים שהוחלפו במהלך המשא-ומתן בין הצדדים, לחצים שהופעלו על החייב (כגון שהיה חדל פירעון), קיומו של חוב קודם לכריתת הסכם המכר והמשך קיומו של החוב לאחר כריתת ההסכם… המשך החזקתו בנכס של המוכר לאחר כריתת החוזה והמשך שליטתו בו… הצהרות הצדדים והתנהגותם, אף לאחר מעשה, ככל שהן משליכות על אופיה האמיתי של העסקה ברגע כריתתה."

 

כך לדוגמה ביטל בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו באוקטובר 2007 הסכם ממון משום שקבע שנעשה למראית עין בשל התנהגות הצדדים (ה"פ 1602/04). השופט מגן אלטוביה כתב בהחלטתו כי "נמצא שבעת עריכת הסכם הממון ידע החייב שהחברות שבבעלותו מצויות בקשיים כלכליים ולמצער אינן עומדות בהתחייבויות הכספיות השוטפות שלהן. עוד נמצא שלמרות שלכאורה העביר החייב את מלוא זכויותיו בבית למבקשת ממשיך הוא להתגורר בבית ומשתתף בפירעון ההלוואות שנטלו בני הזוג לרכישת הבית. לכך יש להוסיף כי עד להגשת התובענה ולמעשה עד היום לא פעלה המבקשת לרשום את זכויותיה מכוח הסכם הממון בבית, אף לא בדרך של רישום הערת אזהרה לטובתה… נסיבות אלה מלמדות כי בעת עריכת הסכם הממון התכוונו המבקשים לחלק את הזכויות ברכוש הנזכר בהסכם באופן שונה מהחלוקה עליה מעיד הסכם הממון, כדי להבריח את זכויות החייב מפני נושיו".

לאור זאת, קבע בית-המשפט כי "כי הסכם הממון ולמצער החלק המתייחס לאופן חלוקת הזכויות ברכוש הנזכר בהסכם הממון, בטל בהיותו חוזה למראית עין".

  • לא ניתן לטעון טענה למראית עין יחד עם טענות נוספות לביטול חוזים: כאשר טוענים לבטלות הסכם ממון משום מראית עין, לא ניתן לשלב בטענות נוספות לביטול לפי כללי ביטול חוזים. חוק החוזים מגדיר באילו מקרים ניתן לבטל חוק ובאילו לא. בין היתר, ניתן לבטל הסכם ממון אם תתקבלנה טענה לפיה אחד מהצדדים לא הבין את אשר עליו הוא חותם או לא היה צלול בעת החתימה עליו, כפיה, מצג שווא שהוצג בפני אחד מהצדדים, טעות והטעיה, תרמית, חתימה תוך כדי ניצול מצב או תנאים בלתי סבירים, חוזה פסול, קיום הסכם שלא בדרך המקובלת ובחוסר תום לב ועוד.

    כך למשל דחה בית המשפט לענייני משפחה בחיפה במאי 2005 את תביעת גבר גרוש נגד הסכם ממון שחתם עם אישתו כהסכם שנחתם למראית עין (תמ"ש 8123/01). השופטת צילה קינן כתבה בהחלטתה כי " בסיכומיו עתר לביטולו של ההסכם גם בטענה של הטעיה ותרמית מצד האישה. טענה זו לא זו בלבד שלא ניתן להעלותה בשלב הסיכומים מבלי שנפרשה התשתית העובדתית הנטענת בכתב התביעה, אלא שטענה זו אינה יכולה לדור בכפיפה אחת עם טענה להיות ההסכם למראית עין. בטלותו של הסכם למראית עין היא פועל יוצא של הסכמה הדדית וכוונה משותפת של הצדדים להסכם שלא להעניק לו תוקף בעוד שטענה בדבר הטעיה ותרמית במהותה היא טענה הנוגעת לפגם בהסכמה. מכל מקום משלא בא זכרה של הטענה בכתב התביעה ולא הונח לה הבסיס הדרוש, יש לדחותה".

 

בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שפורטו ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם ממון בטענה למראית עין. מדובר בפרוצדורה משפטית מורכבת הדורשת ליווי משפטי מתאים וניסיון בתחום. במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים להסכמי ממון ולהם ניסיון רב בחתימתם וגם במקרים שיש לבטלם משום מראית עין אשר ישמחו לקבוע איתכם פגישה וללוותכם בהליך המורכב הזה.