בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון

הסכם ירושה בין יורשים: חלוקת עיזבון בין יורשים

חוק הירושה תשכ"ה 1965 מאפשר לאדם לפרט כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. במידה וצוואה לא קיימת, החוק מגדיר את הכללים כיצד יש לחלק את הרכוש לצאצאים ולקרובי משפחתו, דבר הקרוי יורשים על פי דין.

במידה ולא נכתבה ירושה, יש צורך להוציא צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה. ישנה חשיבות יתרה להסדרה ולפירוט הנכסים והיחסים בין היורשים כאשר הדרך הנכונה והמתאימה ביותר היא באמצעות הסכם מוסדר בין הצדדים ובאמצעות עורכי דין מומחים. ישנם מקרים בהם ישנה החובה לערוך אותם ויש מקומות שזו זכות לערוך אותם וראוי לפעול כך לשם הסדרת היחסים בין הצדדים. ישנם סוגים שונים של הסכמים אותם נציג במאמר זה. כעיקרון סעיף 8 לחוק הירושה קובע: "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם- בטלים".

מטרתו של הסעיף  הייתה שמירה על  זכותו של אדם לשנות את צוואתו בכל עת. ברגע שאדם מתחייב בהסכם לגבי ירושתו – הוא כבר לא יכול לחזור בו מהתחייבותו ללא הסכמת הצדדים האחרים להסכם.

בעקבות כך נוצרו מצבים שונים וצורך בהסכמים שונים כאשר דובר בחלוקת עיזבון בין יורשים בבוא העת. לכך ולמעשה האפשרות לחלק באופן שונה את הרכוש בהסכמה בין היורשים באופן שונה מזה הקבוע בצו הירושה או בצוואה, מחייבת לעמוד בכל דרישות החוק ולדאוג למימוש הרצון המשותף מחד אך לדאוג לכל צד בצורה מיטבית גם כאשר ישנם רצונות נוגדים, אם כך אילו סוגי הסכמים קיימים בין יורשים?

 

הסכם בין יורשים כשיש צוואה

כשצוואה קיימת, לכאורה הדברים ברורים, למי מגיע מה. עם זאת, יתכן והצוואה לא כללה את חלוקת כל הרכוש. בכל מקרה של התנגדות לצוואה הדבר עובר להכרעת בית המשפט ועד אז יש צורך במינוי מנהל עיזבון.

סעיף 110 לחוק הירושה מותיר ליורשים לחלק את העיזבון באופן שונה ממה שנכתב בצוואה באמצעות הסכם כתוב בניהם כל עוד העיזבון לא חולק בפועל. במצב של העברת נכסים בין יורשים לאחר חלוקת העיזבון הדבר יחשב כעסקת מקרקעין רגילה ויוכלו עליה המיסים הרגילים במצב זה.

הסיבות לחלוקה שונה ממה שציווה הנפטר מגוונות. יתכן שמדובר בנכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו והוא קונה את חלקיהם של שאר היורשים, ערך סנטימנטלי או מטעמי מס כגון מס שבח.

כידוע, בארץ לא קיים חוק המטיל מס על ירושה, לא משנה מה ערכה אך חשוב להבין, כי במקרים בהם רוצים למשל להעביר נכס בשלמותו לאחד היורשים הכסף שישלם אותו יורש ליורשים האחרים תמורת חלקם בנכנס לא יכולה לכלול כספים מחוץ לעיזבון. זאת אומרת שתשלומי איזון לשאר היורשים יבוצעו מתוך העיזבון, נניח מירושה של חשבון בנק ולא מחוצה לו אחרת הם צפויים חיוב במס.

יש להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון על מנת לקבל צו חלוקת עיזבון. בתי המשפט רואים בחלוקה שנקבעה בהסכם העיזבון כגוברת על החלוקה שנכתבה בצוואה או חלוקה ליורשים על פי דין.

דרך נוספת היא באמצעות הסתלקות מהירושה. יורש יכול להחליט שהוא מוותר על חלקו בירושה באופן מלא או חלקי, או מעביר את חלקו לטובת יורש ספציפי במידה והוא בן זוג, בן או אח של המוריש. נושא המיסוי סבוך וגם משום שמדובר בנושא רגיש אשר עשוי לעורר מחלוקת בין היורשים, לכן רצוי להיעזר בייעוץ משפטי מעורך דין מומחה בתחום ובעל ניסיון.

 

הסכם בין יורשים לאחר צו ירושה

כשהצדדים מנהלים את העיזבון בעצמם, אין צורך שבית משפט יחליט על אישור הסכם בין יורשים.

כשממנים מנהל עיזבון, בדרך כלל כשיש יורשים על פי דין, או אם הוגשה התנגדות לצוואה, יתכן הסכם חלוקת עיזבון חלקי או מלא. חשוב לוודא שהצדדים להסכם הם היורשים עצמם – על פי הצוואה או על פי דין אך לא קרובים אחרים. לא קיימת חובה שכל היורשים יהיו באותו הסכם, כמו שלא קיימת חובה שההסכם יתייחס לכל העיזבון.

מנהל העיזבון רשאי להציג בפני בית המשפט הסכם חלוקה גם בהיעדר הסכמה של כל היורשים, נניח שמצב שחלק מהיורשים מסרבים להגיע לבית המשפט או לא ניתן למצואם וההחלטה במצב כזה היא לפתחו של לבית המשפט.

החוק מותיר ליורש להסתלק חלקית או לחלוטין מזכויותיו בעיזבון, עם כי לא מותיר להסתלק מנכס מסוים. ניתן גם להסתלק לטובת בן זוגו של המוריש, ילדיו או אחיו אך רק לאחר מות המוריש וטרם חלוקת העיזבון.

 

הסכם בין יורשים לפני צו קיום צוואה

על מנת לחלק את העיזבון על בסיס הצוואה יש צורך בצו קיום צוואה שמוציא הרשם לענייני ירושה. הצו נותן תוקף משפטי לצוואה.

במקרה שצוואה שכזו לא קיימת ויש צורך בחלוקה לפי יורשים על פי דין יש צורך בצו ירושה על מנת לקבוע מי הם אותם יורשים. צו זה מוציא רשם הירושות ויש צורך לפנות אליו בבקשה למתן צו ירושה. במצב שזהות היורשים אינם ברורים צו הירושה עובר לבית המשפט לענייני משפחה.

אם רוצים לשנות את חלוקת העזבון ממה שנכתב בירושה ניתן לעשות זאת או בהסדר בין יורשים לפי הוראות סעיף 110 לחוק הירושה או דרך הסתלקות מיורשה לפי סעיף 6 לחוק הירושה היכולה להתקיים אף למי שאינו יורש.

הסכם בין יורשים חייב להיערך בין היורשים עצמם והוא מסדיר מי מקבל מה. נניח במקרה של נכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו, הוא משלם את ערך החלקים האחרים לשאר היורשים. כל עוד הוא משתמש בכספים מתוך הירושה עצמה, לא יוטל עליהם מיסים. אך אם הוא מעביר כספים מחשבונות מחוץ לירושה יחשב הדבר כעסקת נדל"ן רגילה ויחולו עליה כל המיסים הרגילים.

הסתלקות מירושה היא הן מהרכוש והן מהחוב. לאחר שהמוריש נפטר ובטרם חולק עיזבונו יכול אחד מהיורשים לערוך הסכם בכתב בו הוא מעביר את חלקו בעיזבון לטובת גוף אחר. אם מדובר בנכס מסוים, היורש יוכל להעביר את זכויותיו רק לאחר שהעיזבון יחולק. הסתלקות למען אדם אחר שאינו יורש אפשרית רק לטובת בן/בת הזוג, ילדיו ואחיו של המוריש בלבד.

כדאי לדעת, שבמידה והיו נושים על היורש, למשל משכנתא על בית וכדומה, הם רשאים להטיל עיקול על העיזבון לפני חלוקתו. במידה ומדובר בנכס העיקול יעשה לאחר חלוקת העיזבון.

 

הסכם בין יורשים לאחר צו קיום צוואה

סעיף 5(ג)(4) לחוק הירושה קובע כי ניתן לקיים הסדר חלוקה בין היורשים לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה כל עוד לא התבצעה החלוקה של העיזבון בפועל. במצב זה יש צורך בהגשת בקשה לתיקון הצו לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

את ההסכם בין היורשים לא צריך לאשר בבית המשפט והוא תקף מרגע חתימתו. יש לצרפו לצו הירושה או צו קיום הצוואה.

 

 

 

הסכם חלוקת עיזבון לפני צו ירושה

באם לא קיימת צוואה, יש להוציא מרשם הירושות צו ירושה הקובע מי הם היורשים על פי דין והחלוקה תתבצע על פי חוק הירושה.

עם זאת, החוק קובע כי רצון היורשים גובר על הורשה על פי צוואה או על פי חוק הירושה (יורשים על פי דין) ועל כן היורשים בהחלט יכולים לסכם בעצמם על חלוקה שונה ממה שקבע חוק הירושה, בהסכמה, בהליך שנקרא הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון.

על מנת לקיים הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים יש צורך לדעת קודם כל מי הם אותם היורשים ולכן כאשר לא קיימת צוואה, יש להוציא מרשם הירושות צו ירושה, שקובע מי הם אותם יורשים. באין הגדרה מי הם היורשים לא ניתן לקיים הסכם.

דרך המלך לבצע את המהלך היא באופן משולב. עם הבקשה למתן צו הירושה יש להגיש הסתלקות מיורשה או הסכם בין יורשים.

 

הסכם חלוקת עיזבון לאחר צו ירושה

ישנה אפשרות לחלק את העיזבון גם לאחר צו הירושה וכל עוד העיזבון לא חולק בפועל. אם הוא כבר חולק ניתן דרך מצומצמת, במקרים מסוימים, לחלוקה רק אחרי בקשה לתיקון צו ירושה.

כאמור, על מנת לקיים את הסכם חלוקת העיזבון יש להמציא קודם לכן צו ירושה, זאת על מנת לדעת מי הם היורשים.

לאחר מכן ניתן לפנות לעורך דין המומחה בתחום על מנת לחלק את נכסי העיזבון באופן שונה ממה שקובע החוק.

קיימות למעשה שתי דרכים עיקריות לחלוקה אחרת ממה שקבע החוק – הסתלקות מעיזבון על פי סעיף 6 לחוק היורשה או הסכם חלוקת עיזבון שהוא הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים.

ההסתלקות יכולה להיות לטובת בן הזוג, ילדו או אחיו של המוריש בלבד לא לשום אדם אחר. ההסכם יכול להיעשות רק בין היורשים על פי דין.

כך למשל, אם 3 אחים יורשים נכס בשווי 9 מיליון שקלים, החוק קובע כי באין צוואה, כל אחד מהם יקבל שליש שווה מהנכס. אלא שאם אחד מהאחים לא מעוניין למכור את בית הוריו הוא יכול לקנות את חלקו בנכס על ידי תשלום 3 מיליון שקלים לכל אחד מאחיו, ואילו אחיו יכולים להסתלק מחלקם בנכס.

  • פרט נוסף וחושב – אין חובה לאישור הסכם חלוקת עיזבון בבית המשפט והוא תקף עם חתימתו. יש לצרף את ההסכם לצו הירושה והוא מהווה מאותו רגע חלק ממנו.
  • יש לזכור כי על פי החוק הצדדים להסכם חלוקה בין יורשים יכולים להיות רק היורשים עצמם, על פי דין. קרובים אחרים אינם יכולים להיות צד להסכם כזה.
  • אין חובה שההסכם יכיל את כל הצדדים, ניתן לקיים הסכם עם חלק מהיורשים.
  • ההסכם יכול לחול על כל העיזבון או חלקו.

 

במשרדינו תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה וירושה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח הסכם מיטבי לחלוקת ירושה בין יורשים שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו.

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעו"ד המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 055-9826594  או דרך הצ'אט באתר.

 

בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון

הסכם בין יורשים לאחר צו ירושה

כשהצדדים מנהלים את העיזבון בעצמם, אין צורך שבית משפט יחליט על אישור הסכם בין יורשים.

כשממנים מנהל עיזבון בדרך כלל כשיש יורשים על פי דין, או אם הוגשה התנגדות לצוואה, יתכן הסכם חלוקת עיזבון חלקי או מלא. חשוב לוודא שהצדדים להסכם הם היורשים עצמם – על פי הצוואה או על פי דין אך לא קרובים אחרים. לא קיימת חובה שכל היורשים יהיו באותו הסכם, כמו שלא קיימת חובה שההסכם יתייחס לכל העיזבון.

מנהל העיזבון רשאי להציג בפני בית המשפט הסכם חלוקה גם בהיעדר הסכמה של כל היורשים, נניח שמצב שחלק מהיורשים מסרבים להגיע לבית המשפט או לא ניתן למצאם וההחלטה במצב כזה היא לפתחו של לבית המשפט.

החוק מותיר ליורש להסתלק חלקית או לחלוטין מזכויותיו בעיזבון, עם כי לא מותיר להסתלק מנכס מסוים. ניתן גם להסתלק לטובת בן זוגו של המוריש, ילדיו או אחיו אך רק לאחר מות המוריש וטרם חלוקת העיזבון.

הסכם בין יורשים לפני צו קיום צוואה

על מנת לחלק את העיזבון על בסיס הצוואה יש צורך בצו קיום צוואה שמוציא הרשם לענייני ירושה. הצו נותן תוקף משפטי לצוואה.

במקרה שצוואה שכזו לא קיימת ויש צורך בחלוקה לפי יורשים על פי דין יש צורך בצו ירושה על מנת לקבוע מי הם אותם יורשים. צו זה מוציא רשם הירושות ויש צורך לפנות אליו בבקשה למתן צו ירושה. במצב שזהות היורשים אינם ברורים צו הירושה עובר לבית המשפט לענייני משפחה.

אם רוצים לשנות את חלוקת העזבון ממה שנכתב בירושה ניתן לעשות זאת או בהסדר בין יורשים לפי הוראות סעיף 110 לחוק הירושה או דרך הסתלקות מיורשה לפי סעיף 6 לחוק הירושה היכולה להתקיים אף למי שאינו יורש.

הסכם בין יורשים חייב להיערך בין היורשים עצמם והוא מסדיר מי מקבל מה. נניח במקרה של נכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו, הוא משלם את ערך החלקים האחרים לשאר היורשים. כל עוד הוא משתמש בכספים מתוך הירושה עצמה, לא יוטל עליהם מיסים. אך אם הוא מעביר כספים מחשבונות מחוץ לירושה יחשב הדבר כעסקת נדל"ן רגילה ויחולו עליה כל המיסים הרגילים.

הסתלקות מירושה היא הן מהרכוש והן מהחוב. לאחר שהמוריש נפטר ובטרם חולק עיזבונו יכול אחד מהיורשים לערוך הסכם בכתב בו הוא מעביר את חלקו בעיזבון לטובת גוף אחר. אם מדובר בנכס מסוים, היורש יוכל להעביר את זכויותיו רק לאחר שהעיזבון יחולק. הסתלקות למען אדם אחר שאינו יורש אפשרית רק לטובת בן/בת הזוג, ילדיו ואחיו של המוריש בלבד.

כדאי לדעת, שבמידה והיו נושים על היורש, למשל משכנתא על בית וכדומה, הם רשאים להטיל עיקול על העיזבון לפני חלוקתו. במידה ומדובר בנכס העיקול יעשה לאחר חלוקת העיזבון.

הסכם בין יורשים לאחר צו קיום צוואה

סעיף 5(ג)(4) לחוק הירושה קובע כי ניתן לקיים הסדר חלוקה בין היורשים גם לאחר רישום צו ירושה או צו קיום צוואה כל עוד לא התבצעה החלוקה של העיזבון בפועל. במצב זה יש צורך בהגשת בקשה לתיקון הצו לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

את ההסכם בין היורשים לא צריך לאשר בבית המשפט והוא תקף מרגע חתימתו. יש לצרפו לצו הירושה או צו קיום הצוואה.

במשרדינו תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה וירושה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח הסכם מיטבי לחלוקת ירושה בין יורשים שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. 

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעו"ד המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו אתנו קשר בטלפון: 055-9826594  או דרך הצ'אט באתר.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי