הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר אחריו צוואה, הזכאים ע"פ הצוואה מגישים בקשה לצו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה, מתפרסמת בעיתונות וברשומות הודעה על כך שהוגשה הבקשה. זאת, כדי לאפשר למי שמעוניין שהצו לא יינתן, להגיש התנגדות.

התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה. יש להגיש את ההתנגדות תוך 14 ימים מיום פרסום ההודעה בעיתונות וברשומות.
כמו כן, יש לשלם אגרה עבור הגשת התנגדות לצו קיום צוואה. נכון לשנת 2020 הסכום עומד על 972 שקלים.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה

הליך ההתנגדות לצו קיום צוואה מתחיל בהגשת בקשת התנגדות לקיום צוואה ע"י מי שמתנגד לקיומה או ע"י בא כוחו. בהקשה מוגשת בכתב למשרדי הרשם לענייני ירושה. בהתנגדות יש לפרט מהן העילות אשר בגינן מוגשת ההתנגדות לקיום הצוואה, כלומר: מדוע אין לקיים את הצוואה. יש לצרף מסמכים שיתמכו בטענות אלו.

כמו כן, חשוב להקפיד על הפרטים הטכניים הבאים: שם ומספר תעודת הזהות של מי שמתנגד, שם ומספר תעודת זהות של הנפטר, שמות הזוכים ע"פ הצוואה (היורשים) ומספרי תעודות הזהות שלהם, תצהיר מאומת בפני עו"ד, שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות, קבלה על אישור תשלום האגרה וכן ייפוי כח, כאשר המתנגד מיוצג ע"י עורך דין.

לאחר הגשת בקשת ההתנגדות, הרשם יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין.

עילות התנגדות לקיום צוואה

עילות התנגדות לקיום צוואה

עילות ההתנגדות הנפוצות לקיום צוואה הן אלו:

* יש צוואה אחרת שסותרת את הצוואה שהוגשה לקיום. הטענה יכולה להתייחס הן לצוואה מוקדמת מזו שהוגשה לקיום והן צוואה מאוחרת מזו שהוגשה לקיום.
דוגמה לכך ניתן למצוא בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה בירושלים ביוני 2019. שלושה אחים בקשו לקיים את הצוואה בעל פה, ואילו חמשת ילדי המנוח הנותרים (שניים מהם ייוצגו ע"י עוה"ד מאיר שועה) התנגדו לכך, וטענו כי יש לקיים את הצוואה בעדים. שלושת האחים התנגדו לקיום הצוואה בעדים. כב' השופט נמרוד פלקס, סגן הנשיא, בחן את מכלול הראיות שבפניו, וקבע כי יש לדחות את התביעה לקיום הצוואה בעל פה. נקבע, כי התביעה לקיום צוואה בעדים מתקבלת.

נפסק, כי הצוואה בעדים משקפת את רצון המנוח, ולא הובאה כל ראיה המלמדת אחרת.

* נפלו בצוואה פגמים צורניים, והיא נערכה בניגוד להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965. למשל: הצוואה נכתבה בכתב ידו של המנוח, אך אין בה חתימה או תאריך. אלו הם פגמים צורניים. סעיף 19 לחוק קובע מפורשות, כי: "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו".

* נפלו בצוואה פגמים שקשורים למצבו המנטלי של המצווה כאשר ערך את הצוואה – למשל צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תרמית או תחת תחבולה אחרת.

בעניין זה יצוין, כי השפעה בלתי הוגנת היא טענה נפוצה מאוד במסגרת התנגדויות לקיום צוואות. טענה זו אף נדונה בפסק הדין הנ"ל, אשר ניתן לאחרונה ע"י בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. סגן הנשיא פלקס קבע, כי הצוואה בעל פה "נעשתה" כאשר המנוח היה על ערש דווי, מרותק למיטתו ולא שולט על סוגריו. נקבע, כי מהתמלילים עולה, ששניים מהתובעים הפעילו על המנוח "מכבש לחצים", כי יעשה צוואה כרצונם. "די בתמלילים האמורים על מנת להצביע על השפעה בלתי הוגנת", כתב השופט בפסק הדין.

* צוואה שנכתבה בנוכחות אחד מהנהנים ע"פ הצוואה. וכפי שקובע סעיף 35 לחוק: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

* הצוואה נערכה ע"י פסול דין, קטין או סיבה אחרת המראה כי המנוח לא ידע להבין בטיבה של הצוואה.

* יש בצוואה הוראה שביצועה לא חוקי, לא מוסרי או שביצועה אינו אפשרי. סעיף 34 לחוק קובע, כי: " הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה".

התנגדות לצו ירושה

יש לציין, שבדומה להליך התנגדות לצו קיום צוואה, ניתן לבצע גם הליך התנגדות לצו ירושה. זאת, במקרים בהם ישנה צוואה תקפה או שישנם יורשים אחרים שלא הוזכרו בבקשה לצו ירושה. את ההתנגדות יש להגיש במסמך לרשם לענייני ירושה, ויש לצרף העתקים לכל המעורבים בעניין. גם כאן יש חשיבות לציין עילות התנגדות לצו ירושה, כלומר: לפרט מהן הסיבות בגינן אין לתת את צו הירושה. חשוב לא לשכוח לצרף אסמכתאות.
גם בהליך זה יש לשלם אגרה, ויש לצרף את הקבלה וכן תצהיר של עו"ד אשר מאמת את העובדות שמופיעות בהתנגדות. אם מי שמגיש את הבקשה מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף לבקשת ההתנגדות ייפוי כח.

מורכבות הנושא וחשיבות ייצוג ע"י עורך דין

הנושא של התנגדות לצו קיום צוואה הוא נושא מורכב מאוד, שכן המצווה לא נמצא בין החיים, ולא יכול להעיד לגבי רצונו ולגבי תקינות הצוואה, שמחד קיומה מבוקש, ומאידך יש המתנגדים לקיומה. הנטל להוכיח כי הצוואה לא תקינה או כי נפל בה פגם כלשהו, מוטל על מי שמתנגד לקיום הצוואה. מומלץ להתייעץ מראש עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה וירושה, כדי שיבחן את הפגמים הנטענים, את הנסיבות לעריכת הצוואה, מי השתתף, במעמד עריכת הצוואה, האם היתה השפעה חיצונית על המצווה ועוד. לאחר בחינת הפרמטרים האלו, עורך הדין יוכל להמליץ כיצד לפעול ולהגיש בקשת התנגדות מתאימה.

משרדינו עוסק בדיני משפחה וירושה, בגישור ובייצוג משפטי של יורשים בסכסוכי ירושה. המשרד מטפל בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, וכן בהגשת התנגדויות לצווי קיום צוואה ולצווי ירושה ובהגנה על צוואות קיימות.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי