הסכם צוואה הדדית

כמעט שאינו מתרחש המקרה בו שני בני הזוג הולכים לעולמם יחד. חוק הירושה, תשכ"ה 1965 קובע כי בכל מקרה בו אחד מבני הזוג הולך לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה עזבונו יחולק בהתאם ליורשים על פי דין. המשמעות היא שבן הזוג הנותר יצטרך להתחלק ברכושו ואף בדירה בה חיי במשך כל ימי חייו עם בן זוגו האחר עם ילדיו. על כן, אם הינכם מעוניינים להבטיח את זכויותיו הכלכליות, החסכונות ומשק הבית שבניתם במאמץ משותף לאורך השנים לבן הזוג הנותר, קיימת חשיבות לקיום צוואה הדדית.

מהי צוואה הדדית

צוואה הדדית הוא מסמך משפטי חשוב ביותר בו שני בני הזוג מצהירים, בעודם בחיים, כי הם מעוניינים שרכושם יעבור במלואו אל בן הזוג הנותר בחיים ולא בהתאם ליורשים על פי דין. הצוואה תבטיח כי רק לאחר ששני בני הזוג ילכו לעולמם, יוכלו הצאצאים ליהנות מהרכוש הנותר. צוואה הדדית היא המקרה היחיד המאפשר נוכחות בעל עניין בירושה בעת הכנתה, למשל אחד הילדים, מבלי שהדבר יפגע באמינותה.

עם זאת, פן נוסף בצוואה ההדדית הוא לקבוע ביחד כיצד יחולק רכושם ולמי לאחר מות שני בני הזוג.

כאשר עריכת צוואה הדדית נעשית במסמך אחד, הצוואה התקרה צוואה הדדית משותפת.

 

 

צוואה הדדית בין בני זוג

ישנם יתרונות ברורים בלערוך צוואה הדדית:

  • הגנה על בן הזוג הנותר מחלוקת רכושו לילדים (יורשים על פי דין) בטרם הלך לעולמו
  • קביעה משותפת כיצד יחולק הרכוש לאחר מות שני בני הזוג
  • הגבלת בן הזוג שנותר בחיים בשימוש ברכוש שהגיע לידיו

 

שינוי צוואה הדדית

באין חוק מתאים, עד לשנת 2005 נהגו בתי המשפט לענייני משפחה לאשר באופן פרטני צוואות הדדיות במקרים שבני הזוג היו נישואים לפי הדין הישראלי.

אלא שבשנת 2005 תוקן חוק הירושה כך שנוסף לו סיעף 8א המתייחס במפורשת לצוואה הדדית ותוחם את התייחסות החוק לכללי המותר והאסור.

צוואה הדדית שינוי: כמו כל מסמך משפטי אחר גם צוואה הדדית ניתנת לביטול או לשינוי. אך באופן יחסי, לצוואה רגילה קשה יותר לבטלה היות והיא נחשבת לחוזה שנערך בין שני בני הזוג ובהסכמתם המשותפת.

המשמעות העיקרית של תיקון החוק היא בהגבלת האפשרות לשינוי הצוואה ללא ידיעת והסכמת בן הזוג השני, ולכן צוואה כזו ניתנת לשינוי בהסכמת הצדדים כששניהם בחיים אך כמעט ולא לאחר מות אחד הצדדים.

במידה ואחד מבני הזוג מעוניין לבטל או לשנות את הצוואה כשהבן הזוג השני בן החיים עליו להודיע על כך לבן הזוג בכתב ולבטל או לשנות את צוואתו בהסכמה הדדית. מסירת הודעה לבן הזוג בכתב, בהתאם לחוק, מאפשרת לו לערוך צוואה חדשה. ההודעה מבטלת את הצוואה ההדדית ולכן אם בן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה עזבונו יחולק ליורשים על פי דין, כאילו לא הייתה קיימת צוואה לגביו מעולם.

במידה ובן הזוג נפטר, בן הזוג הנותר יכול לבטל את הצוואה ההדדית רק לאחר שיוותר על חלקו בצוואה לטובת שאר היורשים וזאת לפני חלוקת העיזבון בפועל, כפי שכל יורש יוכל לעשות זאת בכללים הנהוגים בחוק.

אם העיזבון כבר חולק, עליו להחזיר ליורשים האחרים את חלקו אשר ירש או לפצות לפי ערכו.

בעניין זה חשוב לזכור שמדיניות בתי המשפט היא שהסכמי ממון אינם חלופה לצוואה. המשמעות הנגזרת מכך היא שצוואה יכולה למנוע מאחד מבני הזוג לרשת חלק בעיזבון של בן הזוג האחר שנפטר.

 

 

הסתלקות מצוואה הדדית

במצב בו אחד מבני הזוג מעוניין לשנות את הצוואה לאחר שבן הזוג השני כבר נפטר, או אם אינו כשיר קוגניטיבית לקבל את ההודעה על שינוי, הוא יכול לעשות זאת רק אם הוא אינו בין היורשים של הצוואה.

בדרך כלל צוואות הדדיות מורישות את כל הרכוש לבן הזוג הנותר ועל כן עליו להסתלק קודם מהעיזבון הסתלקות מלאה ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה. הסתלקות זו אסור שתעשה לטובת ילדיו או אחיו.

אם ירש כבר את הרכוש והוא מעוניין לשנות את הצוואה ההדדית (למשל לחלוקה לדור הבא לאחר מותו), יהיה עליו להשיב את כל מה שישרש ליורשים על פי דין ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה ממה שנכתב בצוואה ההדדית המקורית.

 

 

צוואה הדדית חסרונות

החיסרון העיקרי בעריכת צוואה הדדית היא חוסר היכולת לדעת ולתכנן מה עתיד לקרות, לעיתים שנים רבות קדימה, וכך בן הזוג שנותר בחיים עשוי להיוותר עם עובדה מוגמרת מבלי יכולת לבצע התאמות ושינויים על אירועים שלא יכלו לצפות אותם כששני בני הזוג עוד היו בחיים.

לדוגמה, משבר נישואים בקרב אחד הילדים אשר הולך לקראת גירושים. האישה, המודעת לירושה רבה המתעדת להגיע, מסרבת להיפרד על מנת לקבל חצי מהרכוש אשר עתיד להגיע לבעלה.

הדרך להתמודד עם חסרון זה היא הכללה במסמך הצוואה עצמו הוראה המתנה כי שינוי של הצוואה על ידי אחד מהם יכול להיעשות בחייהם בכל עת אף ללא מסירת הוגעה בכתב ואף לאחר הפטירה, וזאת מבלי הצורך בלוותר על החלק שירש אחד מבני הזוג על פי הצוואות ההדדיות.

 

 

כתיבת צוואה הדדית

על מנת להבטיח כי כלל העיזבון המשותף יועבר בסופו של דבר לצד ג' מוסכם, בהם בדרך כלל ילדים או בני משפחה אחרים, מקובל לכלול בצוואה גם סעיף של יורש אחר יורש המפרט למי, מתי וכיצד יועבר העיזבון כאשר שני בני הזוג הולכים לעולמם.

יחד עם זאת, אין הגבלה באשר לשימוש ברכוש לאחר שזה התקבל. לצורך העניין, יכול בן הזוג שנותר לבזבז את כספו ולא להותיר לילדיו דבר.

על מנת להבטיח שהרכוש יגיע בסופו של יום לילדים יש צורך בהתניה ברורה בצוואה. עם זאת, התניה בסעיף כזה מגבילה את בן הזוג שנותר בחיים בשימוש עזבונו של בן הזוג האחר. הוא אומנם יורש אותו, אך עליו להבטיח שהוא יועבר בסופו של יום לצד ג' שהצדדים הסכימו על כך.

כך למשל באפריל 2020 ביטל בית משפט לענייני משפחה תל אביב-יפו את העברת דירה בראשות אישה לאחד מילידה כמתנה (ללא תמורה) לאחר שזו נגדה צוואה הדדית עליה הייתה חתומה (65125-06-18).

באותו המקרה אישה נשאה מחדש לגבר עימה חיה שנים ארוכות. לבני זוג היו ילדים מנישואיהם הראשונים. השניים חתמו על צוואה הדדית המעבירה את כל רכושו של האחד לשני במקרה של מות אחד מהם.

עם זאת הצוואה כללה סעיף מתנה של יורש אחר יורש המורה להעביר לאחר מות שניהם את כלל הרכוש לבנו של הבעל מהנישואים הראשונים, כשלא הועבר דבר לילדי האישה מהנישואים הראשונים משום שקשריהם נותקו.

דבר זה אף פורט והוסבר בצוואה עצמה על ידי האישה: "אני מוצאת לנכון להבהיר כי רצוני הוא ש— יירש את האמור לעיל היות ואני רואה בו וראיתי בו בן לכל עניין ודבר. יובהר כי ילדי מנישואי הראשונים — לא יקבלו דבר מעיזבוני לאור העובדה כי לא היה עימם קשר כמקובל בין ילדים לאימם, וכשהיו קשרים עימם הם היו מלווים בפגיעות קשות חוזרות ונשנות מצד ילדי כלפי".

אלא שזמן מה לאחר פטירת הבעל, חודש הקשר עם אחד מילדיה מהנישואים הראשונים, האישה התחרטה שלא הותירה לו דבר והעבירה את דירתה ללא תמורה לו כשהיא עצמה עברה לדיור מוגן.

הבן של הבעל שנפטר זה מכבר טען כי האישה פעלה בניגוד למוסכם ובניגוד לאמור בצוואה ההדדית שחתמו היא והמנוח (אביו) ולמעשה יש בהם בכדי לעקוף את הצוואה וליצור מציאות המרוקנת את עזבונו של אביו מתוכן.

וכך כתבה השופטת תמר סנונית פורר בפסק דינה: "ההתרשמות מהתובע ומהנתבעת הייתה כי שניהם מצרים מאוד על המצב אליו הגיעו בשל תביעה זו. שני הצדדים העידו היטב וניכר כי כאבו את עצם ניהול ההליכים ביניהם. הסיטואציה אליה נקלעו הצדדים נובעת בעיקר מרצונה הכן והטבעי של הנתבעת להיות 'בסדר' גם עם ילדיה שלה, והחרטה על נישולם מצוואתה. אולם רצון לגיטימי זה עומד גם אל מול אומד דעתו של המנוח וכן של הנתבעת עת חתמה על צוואה הדדית, הקשורים זה בזה. והוא עומד גם מול התובע שבעבר הנתבעת התייחסה אליו כבנה, וכעת מרגיש שנשכח על ידה. ההתרשמות הינה כי גם עתה התובע דואג מאוד לנתבעת והיה חפץ בכל מאודו כי מערכת היחסים ביניהם תשוב להיות כבעבר (בפרט לאחר פטירת שני הוריו). כל הניסיונות להביא את הצדדים להסכמות ראויות ומושכלות לא צלחו. אני תקווה כי טרם יחלו הליכים משפטים נוספים ישקלו הדברים בפן האנושי והמשפחתי, בעיקר בעת הזו".

 

צוואה הדדית הוא הסכם אשר צריך להגדיר העברת כלל הרכוש מבן הזוג הנפטר לבן הזוג הנותר על מנת למנוע מצב בו בן הזוג הנותר יצטרך להתחלק ברכושו עם ילדיו. מדובר גם בסוגיה רגישה, אשר יש להיעשותה בזהירות על מנת שתכסה את כלל ההגנה ולא תותיר "חורים". כמו כן על ההסכם להיכתב באופן רגיש שימנע סכסוכים כואבים בין בני משפחה קרובים. על כן, מומלץ להיות מלווים על ידי עו"ד רגיש ומנוסה שידע להתוות את הדרך הנכונה.

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעורך דין המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 055-9826594 או דרך הצ'אט באתר.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי