טפסים ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – המסמך שמאפשר לקבל החלטות על העתיד שלכם

בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). תיקון זה מאפשר לאדם לערוך מסמך בשם "ייפוי כוח מתמשך".

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם מעל גיל 18 (להלן: "הממנה") למנות אדם אחר (להלן: "מיופה כוח" ו/או "ממונה") לקבל החלטות עבורו, אם יאבד את יכולתו הגופנית או הנפשית לעשות כן, למשל עקב דמנציה, מוגבלות נפשית וכד'.

מטרת התיקון לחוק היא להרחיב את האוטונומיה של האדם הפרטי לקבל החלטות הנוגעות אליו במקרה של איבוד יכולת גופנית או נפשית. החוק אף מעודד אותו לקבוע מה יעשה בו וברכושו אם יאבד את יכולתו לקבל החלטות, על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך, ותוך כך הפקדת קבלת ההחלטות בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם.

מהם יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך?

לעריכת ייפוי כוח מתמשך יתרונות רבים, למשל:

 • מימוש רצונו של הממנה

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לקבוע מי יטפל בענייניו השונים וכיצד הם יטופלו – זאת, אם יאבד את יכולתו לקבל החלטות.

 • הסדרת מצבי ביניים, בין איבוד יכולת לקבל החלטות לבין אובדן הכשירות המשפטית

מקרה של איבוד יכולת לקבל החלטות אינו בהכרח אובדן "כשירות משפטית" המחייב מינוי אפוטרופוס. ייפוי כוח מתמשך נותן מענה לאותם מצבי ביניים שבין אובדן היכולת לבין אובדן כשירות משפטית, ומאפשר להסדיר מצבי ביניים אלו מבעוד מועד.

 • הליך קצר ופשוט

לא נדרש אישור של בית המשפט כדי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף. זאת, בניגוד למינוי אפוטרופוס, המחייב דיון בבית המשפט. לאחר החתימה של הממנה, ייפוי הכוח המתמשך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי, וייכנס לתוקף בשעת הצורך. בשל כך, ההליך הוא קצר ופשוט יחסית.

 • מניעת סכסוכים משפחתיים

מכיוון שהממנה כבר קבע בעצמו מבעוד מועד, מי יטפל בו וכיצד יטופלו ענייניו השונים, נמנעים מראש סכסוכים בתוך המשפחה בנוגע לנושאים אלו.

טפסים ייפוי כוח מתמשך

מהם הנושאים הכלולים בייפוי כוח מתמשך?

בייפוי כוח מתמשך יש לממנה שיקול דעת להחליט אילו מבין העניינים הבאים הוא רוצה שיכללו בו. העניינים האפשריים מפורטים בסעיף 32ב(ב) לחוק:

 • עניינים אישיים

מקום מגורים, תעסוקה, צרכים יומיומיים וכו'

 • עניינים רכושיים

ניהול נכסים, ניהול חשבונות בנק וכו'

 • עניינים רפואיים

סוג המטפל, צורת הטיפול וכו'

לאחר שהממנה החליט אילו עניינים יכללו בייפוי כוח מתמשך, נשאלת השאלה כיצד הוא מסדיר אותם בפועל במסמך ייפוי כוח מתמשך. גם כאן עומדות לממנה מספר אפשרויות, ואלו הן:

 • מינוי מיופה כוח

הממנה יכול למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח לעניינים השונים, ניתן אף למנות מספר מיופי כוח באותו עניין. במקרה שמונו מספר מיופי כוח, הממנה יסדיר את חלוקת הסמכויות ביניהם.

 • מתן הנחיות מקדימות

הממנה יכול לתת למיופה הכוח הנחיות מקדימות כיצד עליו להפעיל את סמכויותיו.

"ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח"  ((סעיף 32 לא.(א) לחוק)).

 • מינוי אדם "מיודע"

ממנה יכול לקבוע, כי מיופה כוח ידווח לאדם או למספר אנשים או לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו, וכך ניתן יהיה לפקח עליו ולוודא שהוא מבצע את מלאכתו נאמנה.

"ממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח" ((סעיף 32טז.(א) לחוק)).

מי רשאי להיות "ממנה" בייפוי כוח מתמשך?

כדי שאדם יוכל לערוך ייפוי כוח מתמשך, שיאפשר לאדם אחר לקבל החלטות עבורו, אם יאבד את יכולתו לעשות כן, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: (סעיף 32ב. לחוק)

 • בגיר (מעל גיל 18)
 • בעל כשירות – "מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו".

מי רשאי להתמנות ל"מיופה כוח" בייפוי כוח מתמשך?

כדי שאדם ימונה כמיופה כוח, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: (סעיף 32ג. לחוק)

 • בגיר (מעל 18)
 • יחיד (לא תאגיד)
 • "לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף".

מהם חובותיו של מיופה הכוח כלפי הממנה?

ישנם מספר עקרונות מנחים על פיהם יפעל מיופה כוח, כאשר הוא מפעיל את הסמכויות שניתנו לו, כמפורט להלן:

 • מיופה הכוח ינהג בתום לב, בשקידה, במיומנות ובמסירות לשמירת טובתו של הממנה.
 • מיופה הכוח ישמור על כבודו של הממנה, וישתף אותו בהחלטות עד כמה שניתן.
 • מיופה הכוח יפעל תוך שמירה על פרטיות הממנה.

מתי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף?

ישנם שני מועדים אפשריים בהם ייכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף (סעיף 32יט. לחוק), כמפורט להלן:

 • מהרגע שהממנה אינו מסוגל עוד להבין או לקבל החלטות באותו עניין בו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
 • הממנה עצמו יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהו אותו הרגע בו ייקבע שהוא לא מסוגל לקבל החלטות באותו עניין בו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

מיופה הכוח יודיע לאדם המיודע (אם יש כזה), ולאחר מכן לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. האפוטרופוס הכללי יאשר את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך – מתי וכיצד?

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יפקע, בהתקיים אחת העילות המפורטות בסעיף 32כב. לחוק:

 • הממנה קבע תנאי לפקיעתו, והתנאי התקיים.
 • פטירת הממנה או מיופה הכוח.
 • תנאי הכשירות במיופה הכוח הפסיקו להתקיים (כפי שהוסבר לעיל).
 • "מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל".
 • "מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח".
 • לא התקיימו תנאי הכשירות בממנה (כפי שהוסבר לעיל) בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.
 • " מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח".

עריכת ייפוי כוח מתמשך – כיצד?

רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי, יהיה רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, יסביר עורך הדין לממנה את הדברים הבאים:

 • המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך.
 • החלופות השונות לייפוי כוח מתמשך (הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, הנחיות רפואיות מקדימות, מסמך הבעת רצון).
 • עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, לרבות הנחיות מקדמיות, מינוי אנשים מיודעים, מועד כניסה לתוקף.

עורך הדין יאשר בייפוי הכוח המתמשך, כי הממנה חתם עליו בהסכמה חופשית ומרצון תוך הבנת משמעויותיו ותוצאותיו ((סעיף 32 יד.(ה)).

ייפוי כוח מתמשך טפסים

ישנם מספר טפסים ומסמכים רלוונטים בנושא, שכדאי להכיר.

טפסים ייפוי כוח מתמשך:

* טופס ייפוי כוח מתמשך (טופס א')

* הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך (באופן מקוון)

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, ישנם עורכי דין אשר מתמחים בדיני משפחה, ומוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתכם, וילוו אתכם לאורך כל התהליך הדרוש לעניין.