ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

חוששים כי יום אחד, אתם או מישהו קרוב יתקשה לקבל החלטות בצלילות דעת בנושאים מרכזיים? החשש מאובדן היכולת לחשוב בבהירות, ואובדן היכולת של אדם לקבל החלטות לגבי גופו, רכושו ומצבו הרפואי מובן. הרי לא ניתן לצפות אם או מתי, יקרה כזה דבר, בין אם בגלל תאומנה או התדרדרות של המצב הרפואי קוגניטיבי.
עם זאת, גם כאשר אדם כבר אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו, חשוב שהחלטות חשובות אלו יתקבלו עבורו על ידי אנשים המעוניינים בטובתו ומסוגלים לבצע זאת באופן הטוב ביותר. בדיוק לשם כך, מערכת החוק מציבה עבור כל אדם, אפשרות לחתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך.
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המתייחס ברובו למצב ביניים בו אדם החווה אובדן יכולת לקבל החלטות עבור עצמו, אך עדיין נחשב לכשיר משפטית. במצב זה הוא אמור, לפחות מהבחינה המשפטית, לקבל החלטות עבור עצמו על חייו הפרטיים, אך מבחינה גופנית ושכלית אינו מסוגל לעשות זאת. במצב כזה יכול האדם שחותם על המסמך בעת שדעתו צלולה, והוא מבין את ההשלכות של מעשיו, לקבוע מי יקבל עבורו החלטות בעתיד, כאשר מצבו יתדרדר. ייפוי כוח זה יכלול את כל תחומי המינוי המותרים במקרה והאדם יגיע למצב שאינו יכול לקבל החלטות אלה.
חשוב להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך חייב להיערך על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה של לשכת עורכי הדין בישראל לערכית ייפויי כוח מתמשך, בעל ניסיון ורגישות מתאימים, לעבוד מול כל המעורבים במסמך משפטי זה, כולל ההשלכות האישיות על האדם הממנה ובני משפחתו.

באילו תנאים נחתם ייפוי כוח מתמשך, ומה הוא כולל?

בכדי שמסמך ייפוי כוח מתמשך יוכל לקבל תוקף משפטי, עליו לקיים מספר תנאים לפני החתימה. להלן:
החותמים על ייפוי הכוח הם בגירים וכשירים – על כל החותמים על הטופס, בין אם זה הממנה או הממונים, להיות בגירים (מעל גיל 18) ובעלי כשירות לקבלת החלטות. מכאן שכל החותמים צריכים להכיר ולהבין את המשמעות המלאה עבורם של חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך, לאחר שזו הוסברה להם על ידי גורם מקצועי.
המסמך נערך אצל עורך דין שהוכשר לכך – בנוסף לממנה ולמיופה הכוח, על ייפוי הכוח המתמשך להיערך בסיוע עורך דין, אשר עבר הכשרה מתאימה אצל האפוטרופוס הכללי. עורך דין יפוי כוח מתמשך יסביר לממנה את המשמעויות המשפטיות, האלטרנטיבות והעניינים שניתן לכלול בחוזה, וכן יאשר כי החתימה נעשתה בצלילות דעת, מהסכמה חופשית ומרצון.
על ייפוי כוח מתמשך להיות מפורט מאוד ולכלול את כל הנושאים הרלוונטיים (אישיים, רפואיים וכן ענייני רכוש). כתוצאה מכך מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול אך ורק בתחום שהוגדר עבורו באופן מפורש, ואסור לו לקבל החלטות עבור הממנה באף תחום אחר. כמו כן, יכול הממנה למנות מספר מיופי כוח על תחומים שונים ואף על אותו תחום, ולהגדיר עבור כל אחד ממיופה הכוח את תפקידו הספציפי. במקרה והממנה מעוניין בפיקוח על הטיפול בו הוא יכול למנות "מיודע", אליו מחויב מיופה הכוח לדווח את החלטותיו. מלבד המיודע יכול הממנה לדרוש ממיופה הכוח גם לדווח את החלטותיו לאפוטרופוס הכללי וכך להקפיד שאלו נמצאות תחת פיקוח מתמיד.

כיצד נכנס ייפוי הכוח לתוקף?

עקרונית, החוק קובע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו מבין עוד בנושא עבורו מינה את מיופה הכוח. מצב זה תקף אלא אם נכתב אחרת בייפוי הכוח באופן מפורש. עם זאת, הממנה רשאי להציב תנאים שונים עבור כניסת ייפוי הכוח לתוקף. דוגמאות לכך יכולות להיות התניה באשפוז פסיכיאטרי, התניה בהחלטתם המשותפת של מיופה הכוח עם בן זוגו או ילדיו של הממנה המזהים אצלו חוסר תפקוד ועוד. לאחר שהתרחשו התנאים החוקיים או התנאים שקבע הממנה, על מיופה הכוח ליידע בכך את האפוטרופוס הכללי ולקבל ממנו דחייה או אישור לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. אל דאגה, אם הממנה אכן סובל מאובדן ביכולת קבלת ההחלטות, סביר להניח שהאפוטרופוס הכללי אכן ייתן לכך אישור.

באילו תנאים מאבד ייפוי כוח מתמשך את תוקפו?

גם לאחר החתימה, ישנם מספר תנאים שאם אחד מהם מאבד ייפוי הכוח את תוקפו. למשל, אובדן כושר ההחלטה של מיופה הכוח יוביל לכך שלא יוכל לשמש בתפקיד זה. דוגמא נפוצה נוספת היא איבוד ייפוי כוח שניתן לבן זוג במקרה של גירושין, אלא אם צוין במפורש אחרת. כמו כן, בכל עת יכול מיופה הכוח להודיע בכתב לממנה על חוסר רצון מצדו לשמש מיופה כוח, וכן בכל עת, עד לכניסת ייפוי הכוח לתוקף יכול הממנה לערוך אותו. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך הניתן לאדם בשל היותו בעל מקצוע, ייאבד את תוקפו במידה ורישיונו של מיופה הכוח בתחום הנדרש נשלל. ייפוי הכוח יכול להיות נטול מסגרת זמן, או לכלול מסגרת זמן מסוימת (למשל של 5 שנים מרגע החתימה) שבסופה יפוג תוקף ייפוי הכוח גם אם לא בא לידי מימוש בפועל.

מהם היתרונות של ייפוי כוח מתמשך?

עד לפני מספר שנים, הדרך היחידה לאפשר לאדם לקבל החלטות עבור אדם אחר שאינו כשיר לכך, הייתה באמצעות השגת אפוטרופסות על ידי פסק דין של בית המשפט. זהו אינו הליך פשוט, והוא מתנהל רק לאחר שאדם כבר איבד את יכולתו לקבל החלטות בדעה צלולה. עם זאת, הדאגה לכך שאדם יכול לבחור באופן חופשי בכמה שיותר אספקטים בחייו, כולל גם בחירת מטפל וכיצד, הביאה לאפשרות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך. להלן מספר יתרונות לייפוי כוח מתמשך עבור הממונה וסביבתו:
שמירה על בחירותיו של הממנה, גם כאשר דעתו אינה צלולה – מלבד ההחלטה מי יקבל החלטות עבורו, רשאי הממנה בייפוי כוח מתמשך גם לכתוב הנחיות על הדרך בה הוא מעוניין שיפעל מיופה הכוח. כך ניתן לדעת שרצונותיו מתממשים במלואם גם בזמן בו אינו יכול לקבל את ההחלטות בפועל.
קבלת היחס המיטבי – כאשר אדם יכול להחליט מי יקבל עבורו החלטות וכן להורות על פיקוח, הוא יכול לדעת שאלו מתקבלות עבורו באופן מיטבי. כמו כן, באישורו מראה מיופה הכוח כי בראש מעייניו נמצאת טובתו של הממנה ואין לו אינטרסים אחרים.
מניעת מאבקים בעתיד – בעת שאדם מאבד את שיקול דעתו, עלולים להיווצר מאבקים בין קרוביו על הדרך הנכונה והמתאימה לטפל בו. אלו אף עשויים להפוך למאבקים משפטיים, וליצור סכסוכים ארוכי טווח. בחתימה מבעוד מועד על ייפוי כוח מתמשך נמנע המאבק, וברור לחלוטין מהו התפקיד של כל אחד בקבלת ההחלטות עבור הממנה.
פחות סיבוכים בהמשך – השגת אפוטרופסות עבור אדם שאיבד את כושרו לקבל החלטות עבור עצמו היא תהליך ארוך ומורכב, המתבצע בבית המשפט לענייני משפחה, היכול להתקיים רק לאחר שגם איבד את כושרו המשפטי. בכדי להימנע מסיבוכים משפטיים במקרה כזה, והימנעות מוויכוחים מול האדם עצמו במצב הביניים בו הוא חווה אבדן כושר החלטה אך מוגדר ככשיר משפטית, ניתן לחתום מבעוד מועד על ייפוי כוח מתמשך. חשוב לציין כי הייפוי מתייחס בדרך כלל למצב הביניים הנ"ל, אך יכול גם להתייחס למצב של אי כשירות משפטית וכך להוות תחליף לאפוטרופוס בנושאים המוזכרים בו.

מפקידים את קבלת ההחלטות בידי אדם שסומכים עליו

ברגעים הקשים של אובדן כושר קבלת החלטות, כל אדם מעוניין שאלו הרוצים בטובתו גם יטפלו בו ויפעלו עבורו. בקיצור, פונים לעו"ד ייפוי כוח מתמשך המקפיד לוודא שייפוי הכוח נוסח באופן המיטבי ושכל החתומים בו מבינים את משמעויותיו. בחתימה על ייפוי כוח מתמשך בסיוע עו"ד מוסמך ובעל ניסיון בתחום, ניתן להשיג עבור הממנה את הסיוע הטוב ביותר בימים בהם הוא נדרש לו וכן למנוע סכסוכים במשפחה.

צרו קשר – כהן, דקר, פקס, ברוש – ייפוי כוח מתמשך

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש מסייע ללקוחותיו לחתום על ייפוי הכוח המתמשך תוך הבנת משמעות המסמך והתייחסות לכל המרכיבים הרלוונטיים. לפרטים נוספים ולמידע בתחום זה ובתחומים נוספים העוסקים בענייני משפחה חייגו למספר 03-3724722 או השאירו פרטים באתר ונשוב אליכם בהקדם.

טפסים ייפוי כוח מתמשך

טפסים ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – המסמך שמאפשר לקבל החלטות על העתיד שלכם בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). תיקון

קרא עוד >

ייפוי כוח מתמשך

חוששים כי יום אחד, אתם או מישהו קרוב יתקשה לקבל החלטות בצלילות דעת בנושאים מרכזיים? החשש מאובדן היכולת לחשוב בבהירות, ואובדן היכולת של אדם לקבל

קרא עוד >