כשרות עדים לצוואה

צוואה הנעשית באמצעות עדים היא אחת מארבעת הצוואות האפשריות בחוק הירושה התשכ"ה 1965. לצידה, ישנם גם צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות (שופט, חבר בית דין, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה) וצוואה הנעשית בכתב ידו של המוריש. 

מדובר למעשה במסמך משפטי בו מורה אדם כיצד לנהוג ברכושו לאחר מותו.

חוק הירושה קובע שעיזבון של נפטר יחול על פי הוראות הדין, כלומר ליורשים על פי דין, אלא אם נערכה צוואה הקובעת אחרת. על כן מדובר במסמך חשוב שיש להקדיש לו תשומת לב ומומלץ להיעזר בייעוץ משפטי בעת הכנתו.

הצוואה יכולה להיות מודפסת או כתובה בכתב יד (לכן צוואה בכתב יד יכולה, אך לא חייבת, להיות גם צוואה הנעשית באמצעות עדים) ומלבד שיהיו בתוכה 2 עדים חתומים שהצהירו שהיו עם המוריש בזמן עשיית הצוואה.

בדרך כלל הצוואה נעשית בסיוע של עורך דין. סעיף 20 לחוק הירושה מגדיר את תנאי היסוד לצוואה זו שמלבדם אין לה תוקף: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

זאת אומרת שלבד מהמוריש, על הצוואה להיערך בכתב ועליה חתומים שני עדים שהיו עם המוריש בזמן עריכת הצוואה.

מי יכול להיות עד לצוואה

מובן כי בצוואה הנעשית באמצעות עדים, עדים לצוואה הם כלל ברזל ופגם בשלב הזה הוא פגם יסוד שיביא לביטול הצוואה. על העדים, שניים במספר, לוודא כי המוריש הביא בפניהם את צוואתו והצהיר כי זו היא צוואתו וכי הוא חתם בפניהם מרצונו החופשי, לחתום על גבי הצוואה את שמם, תעודת הזהות שלהם, המקום בו נערכה הצוואה וכל זאת באותו המעמד ולהיות נכונים להעיד על כך. מומלץ שהעדים יחתמו על כל אחד מדפי הצוואה וכן ליד כל תיקון, אם נעשה.

עם זאת, סעיף 25 לחוק קבוע כי בית המשפט יכול להכשיר צוואה שנפל בה פגם בכשרות העדים, זאת במידה והתרשם כי היא משקפת את רצונו האמיתי של המוריש.

תפקיד העדים הוא ראייתי ולא מהותי לכן הם אינם אחראים לוודא כי המוריש היה צלול בדעתו בזמן הכנת הצוואה או להיחשף לתוכנה.

על העדים להיות:

• מעל גיל 18

• כאלו שלא הוכרזו כפסולי דין (אדם שהוכרז שהינו ללא כשרות משפטית)

• העד או בן / בת זוגו אינם נהנים מהצוואה

 האם עורך דין יכול להיות עד לצוואה?

התשובה לכך היא כן ואף מומלץ כי אחד מהעדים יהיה עורך הדין שיסיע בהליך וישמור על תקינותה בהתאם לאמור בחוק.

 

עם זאת חשוב לזכור. העד אינו יכול להיות בעל אינטרס בצוואה, למשל אחד היורשים או כזה הנמצא בניגוד עניינים. סעיף 35 לחוק: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

כך למשל פסל בספטמבר 2011 בית משפט לענייני משפחה בטבריה צוואה של אישה ערירית וזקנה שהורישה את מחצית רכושה לשכנה שהיה גם מעורב בהכנתה (ת"ע 4793-02-10).

השופט אסף זגורי כתב בהחלטתו כי "אמנם כן, כלל גדול הוא בדיני ירושה כי מצווה לקיים דברי המת… אך כלל לא פחות גדול הוא גם לבטל הצוואה כאשר ישנו פגם מהותי בכושר השיפוט של המצווה, או כאשר מוכח שהיא לא נערכה מתוך רצון חופשי אמיתי… בכל הנוגע למעורבות התובע בצוואתה האחרונה של המנוחה, ראינו כיצד הובהר כי הוא מסר גרסאות סותרות בסוגייה זו. הוברר לחלוטין, כי מעורבותו בעריכת הצוואה הינה מוחלטת למעט שהייתו בסמוך למנוחה בשעת עריכת הצוואה".

 

פסילת צוואת עדים

במידה ואתם חשים כי נפל פגם בצוואה, היא אינה משקפת את רצון המצווה או נעשה לכם עוול ונושלתם ניתן להגיש התנגדות לצוואה. ההתנגדות תידון בבית משפט לענייני משפחה ובמסגרתה יבדקו האם התקיימו בה רכיבי היסוד. פגם בשלב הזה יביא לפסילת הצוואה.

אם התקיימו בה כל מרכיבי היסוד יבחנו פגמים בצורה. אם שלב זה ימצא תקין יעברו לבחון את נסיבות עריכת הצוואה וכן על העילות המתאימות לפסילה הקיימות בחוק.

מרכיבי יסוד בצוואה

פגם בשלב הזה אינו ניתן לריפוי על ידי בית המשפט ויביא לפסילת הצוואה. במקרה זה העזבון יחולק על פי דיני הירושה ויורשים על פי דין:

העדר עדים במקרה של צוואת עדים, אם לא היו בצוואה שני עדים או אם אחד מהם לא כשיר  

הצוואה נערכה בכתב ניתן באופן מודפס או בכתב יד. בצוואה שנאמרה בעל פה ניתן להיעשותה מול שני עדים

פגמים בצורה

פגמים אלו ניתנים לריפוי על ידי בית המשפט בהתאם לסעיף 25 לחוק, במידה וניתן להוכיח כי הצוואה היא צוואת אמת:

• טעות סופר כגון השמטת מספר, כתובת לא נכונה, תעודת זהות וכדומה 

• השמטת או טעות בתאריך

• חוסר בחתימת המוריש או העדים (ומלבד שנכחו בעת עריכת הצוואה)

נסיבות עריכה הצוואה

כאן נכנס בית המשפט לנסיבות המקרה הספציפי שעליו מדובר ודן עליו. כך למשל על תוכן הצוואה להיות ברור והגיוני ואינו סותר הוראות אחרות הכתובות בה. יתכנו תנאים לביצועה, אך התנאים אינם יכולים להיות בלתי סבירים דוגמת תנאי לא מוסרי, לא חוקי, המרת דת וכדומה.

העילות המתאימות בחוק לפסילת צוואה

רצון חופשי (השפעה בלתי הוגנת או מעורבות יתר של מוטב בצוואה על פי סעיף 30 לחוק הירושה): במקרה כזה יש להוכיח שהופעלה על המוריש השפעה בלתי הוגנת בזמן עריכת הצוואה, למשל אם אחד היורשים היה מעורב בה והיה עם המוריש בעת כתיבתה, וכך הצוואה לא משקפת את רצונו החופשי של המוריש.

כך למשל, פסל בית משפט לענייני משפחה נצרת בספטמבר 2009 צוואה שנעשתה באמצעות עדים של קשישה חשוכת ילדים שהורישה את נכס העיזבון העיקרי – בית מגורים, נחלת משק בקיבוץ ומגרש המצורף אליהם למטפלת שלה ואילו את זכויותיה הכספיים חילקה בין קרובי משפחתה (ת"ע 163-01).

השופט סארי ג'יוסי עמד בפסק הדין על כך שעל אף שהצוואה תקינה, המטפלת הפעילה נגד המנוחה השפעה בלתי הוגנת: "תובעת זו ניסתה להצטייר כתמימה, אשר פעלה מתוך מסירות ואהבה למנוחה. לא כך היא התמונה שהתקבלה מהעדויות והראיות שנשמעו. לפי אלו עולה כי התובעת פעלה לאורך שנים מתוך תחכום רב כשהיא שמה לנגד עיניה מטרה אחת – להשתלט על נכסיה של המנוחה, על כספיה וחשבונותיה בבנקים השונים, לרוקן חשבונות אלה עוד בחייה של המנוחה וגם לזכות בשארית נכסיה – ביתה, וזאת לאחר פטירתה. התובעת פעלה על מנת לבודד את המנוחה מסביבתה, ממכריה ומקרובי משפחתה, תוך שהיא מצווה עליה שלא לעמוד בקשר עם מי מהם… רק למען ההמחשה ועל מנת לסבר את הדעת, יצוין, כי תלות זו הותירה את המנוחה פעמים רבות ללא מזון, כשהיא מורעבת, וזאת כל עוד והתובעת לא הגיעה לבקרה בביתה או לא סיפקה לה מצרכי מזון". השופט ג'יוסי גם התייחס בפסק הדין לאירוע בו לקתה המנוחה באירוע מוחי ונותרה שרועה על הריצפה משך 3 ימים עד אשר פונתה לבית החולים. בכל אותו הזמן המטפלת לא באה לבקרה או לראות מה שלומה על אף שלא ענתה לטלפון.

אי כשירות (על פי סעיף 26 לחוק הירושה): במידה ויוכיח כי המוריש לא הבין את משמעות הצוואה או לא היה צלול עד אי כשירות משפטית בזמן עריכת הצוואה הדבר עשוי להביא לאיבוד תוקפה של הצוואה.

אם המוריש נפטר הרופא שבודק כשירות יתבסס רק על מסמכים רפואיים שמעידים על מצבו בזמן עריכת הצוואה דרך מבחן סבירות שנקרא SODR על מנת להוכיח אי כשירות.

 

משרד דקר, פקס ושות', מתמחה בדיני ירושה ועיזבון וישמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בנושא עריכת צוואת עדים והפקדתה, כך שימנעו במועד מועד אפשרויות להתנגדויות שונות ורצון המוריש יקוים, ומהצד האחר אם אתם חשים שנגרם לכם עוול לייעץ לכם כיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה קיימת, דרך עורכי דין מומחים ומנוסים לדיני ירושה שיהיו זמינים עבורכם.