קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון

אחת הפורעניות הגדולות ביותר בקרב בני זוג נשוי, הוא כניסה להליך גירושין, אשר מלווה פעמים רבות בכאב, אכזבה וכעס. המצב נעשה קשה ומסובך אף יותר כאשר מתלווה לכך ענן כבד של מצוקה כלכלית קשה ואחד מבני הזוג נמצא בהליך חדלות פירעון וניתן צו כינוס נכסים על נכסיו השונים. מצב לא פשוט זה נדון פעמים רבות בבתי משפט בישראל בשנים האחרונות ומעורר שאלות ודילמות רבות: מה קורה כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון ונזקף לחובתו תשלום מזונות? איך ניתן לממש את הזכות לקצבה כל עוד החייב מצוי בהליך פשיטת רגל?

איך ניתן לפתור את המורכבות הקיימת בתשלום מזונות במסגרת הליך חדלות הפירעון ומה אומר החוק בנושא זה?

 

תהליך מימוש הזכות לקציבת מזונות

  • הודעה לזכאי מזונות – יש להעביר לידי הזכאים למזונות את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ולידע אותם בדבר אפשרותם להגיש בקשה של קציבת מזונות לבית המשפט בשל חדלות פירעון הדנה בתיקו של החייב. במידה והחייב לא הביא לידיעתם את צו הכינוס, רשאי הכונס הרשמי ליידע אותם אודות צו הכינוס שניתן.
  • הבאת מידע לגבי המזונות לבית המשפט – הזכאים למזונות צריכים להגיש לבית המשפט הדן בתיקו של החייב את פסק הדין הקובע את חיוב המזונות ולצרף פירוט והסבר מפורט מהם צרכיהם על מנת לקיים ולנהל בית תקין מבחינה כלכלית, את ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך וכל מסמך שיכול לתמוך בבקשתם.(הבקשה להקצבת מזונות ניתנת לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל ולא לבית המשפט שפסק לגבי המזונות).
  • הכרעת בית המשפט לאחר קבלת תגובת הצדדים – לאחר שבית המשפט קיבל לידיו את בקשת הזכאים למזונות, מוגשת תגובת החייב והמנהל המיוחד לבקשה. לעיתים נדרשת תגובת הכונס הרשמי. לאחר שמונחות בפני בית המשפט הבקשה והתגובות, בית המשפט בוחן את הבקשה ואת עמדתם של הצדדים ומכריע מהו שיעור הקצבה שעל החייב לשלם לזכאים למזונות ומהו חוב המזונות. יודגש כי בית המשפט אינו כבול לסכום שנקבע בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה בדבר גובה המזונות, אלא, יכול להחליט על סכום נמוך יותר בהתאם לשיקול דעתו ומצבו הכלכלי והאישי של החייב.
  • המשך תשלום מזונות לאחר קבלת הפטר – בתום הליך חדלות פירעון, החייב מקבל צו הפטר הפוטר אותו מהחובות שקדמו ליום מתן צו הכינוס. אולם, צו ההפטר אינו חל על חוב כספי של תשלום מזונות. בשל כך, את ההפרש הקיים בין הסכום שנקבע בקציבה לבין הסכום הקבוע בפסק הדין, החייב מצווה לשלם לאחר מתן ההפטר. במידה והחייב אינו ממשיך לשלם לפי הסכם המזונות לאחר סיום הליך קבלת הפטר, יכולים הזכאים לפעול כנגדו בדרכים משפטיות.

 

איך מגישים בקשה לקציבת מזונות 

בספטמבר 2019 נכנסה לתוקף רפורמה שמטרתה לקצר את ההליכים ולאזן בין החייבים והנושים כאשר ההבדל הוא בין המצב החדש לישן הוא שהרפורמה נותנת עדיפות לשיקומו של החייב. לפי החוק החדש, ההליכים יקבעו לפי סכום החונות וקיימת הבחנה בין חובות הגבוהים מ-153,152 שקלים לחובות הנמוכים מסכום זה.

לפי החוק החדש, ההליכים מתנהלים בבית משפט השלום, לפני חוק זה הליכים התנהלו בבית המשפט המחוזי.

כדאי לזכור כי ברגע שניתן צו כינוס חל עיכוב הליכים שמונע מהחייב מלשלם מזונות. לאחר צו הכינוס הזכאי יכול להגיש את בקשתו להקצבת מזונות מבית המשפט שדן בפשיטת הרגל.

בבקשה לקציבת מזונות בהליך פש"ר יש לציין מהם צרכי הזכאי למזונות, צרכי משק הבית, צרכי הילדים, שיעור המזונות שנקבע בפסק הדין של בית משפט לענייני משפחה ולצרף את פסקי הדין והתצהיר של הזכאי. כאמור, בית המשפט שדן בתיק פשיטת הרגל אינו מחויב לפסק הדין של בית משפט לענייני משפחה והוא עשוי לקבוע סכום נמוך יותר, בהתאם לנסיבות.

צו ההפטר אינו חל על חוב מזונות ולכן לאחר סיום ההליך ניתן לתבוע את ההפרש בין סכום הקצבה לסכום המזונות שנקבע בפסק הדין.

הסכום שקבע בית המשפט שדן בתיק פשיטת הרגל הוא סכום מחייב. אם החייב לא עומד בפסיקה ניתן הזוכה לפנות לבית המפשט ולבקש את ביטול פשיטת הרגל.

כך למשל קבע בית משפט השלום בבאר שבע בדצמבר 2021 כאשר ביטל הליך חדלות פירעון לחייב שסירב להשתלב בשוק העבודה ולא שילם גם את הסכום המופחת שנקצב לו בהליך למזונות (חדל"פ 16800-03-20).

הליך חדלות הפירעון נפתח לחייב בן ה-53 שנתיים קודם משום חובות בסך 285 אלף שקלים, מרביתם לביטוח הלאומי ששילם במקומו מזונות לארבעת ילדיו.

הנאמן המליץ לסיים את ההליך משום שהאיש לא ממצה את כושר ההשתכרות שלו, בחר לא לעבוד אלא להסתפק בהטחת הכנסה מביטוח לאומי. הוא המשיך לצבור את חוב המזונות למרות קציבת מזונות בפשיטת רגל ל-3,000 שקלים במקום 4,000 שקלים שנפסקו לו בבית הדין הרבני. 

השופט משה הולצמן כתב בפסק דין כי "החייב לא נשא כלל בתשלומי המזונות הקצובים ואף לא בחלק מהם ולא פעל למיצוי כושר השתכרותו והשאת הכנסתו. הדעת נותנת שאי תשלום דמי המזונות גרע מסיפוק צרכיהם של הקטינים, ובנסיבות אלה התנהגותו עולה לכדי חוסר תום לב, סבורני שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 183(א) לחוק, אין הצדקה להמשיך בהליך של חדלות פירעון, ואני מורה על ביטולו".

 

 

קיצבת מזונות בפשיטת רגל

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט 2019 מאפשרות לכם לקבל הפטר לחובות שונים למעט חובות שנוצרו משום עבירה, קנסות, מרמה או חוב מזונות.

עם זאת, סעיף 175 ב' לחוק מאפשר לבית המשפט להחליט, בנסיבות ספציפיות, לאשר כי החוק יכול גם על חובות שנוצרו משום קנסות או מזונות. לדוגמה, חוב מזונות על ילדים בגירים.

בית המשפט בוחן את יכולת ההחזר הכוללת של החייב, וגוזר את תשלום המזונות משם, לצד הנושאים הנוספים, אך לא בסכום שיעבור את ההחזר החודשי.

עם זאת מדובר בהסדר זמני, שכן בסיום הליך החדלות החייב יצטרך לשוב ולשלם את הסכום המקורי בפסק בית משפט לענייני המשפחה, ובמקרים מסוימים אף להחזיר את הפער שנוצר בין סכום זה לסכום שפסק בית המשפט

סעיף 128 ב' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) , תש"ם 1980 תחת הכותרת "הקצבה לזכאי למזונות" קובע  כי "הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק הדין". משמעות הסעיף היא מעמד מיוחד שניתן לדמי מזונות, במקביל לאיזון עם צרכי נושים נוספים אחרים. הסעיף מאשר למעשה לבית המשפט לקצוב סכומים לטובת המזונות ולתת להם קדימות על פני נושים אחרים על ידי הוראה המונעת את תחלת ההפטר על חוב המזונות. עם זאת תשלום המזונות בהליך פשיטת רגל אינם עוד חזות הכל ובית המשפט צריך לקחת בחשבון את צרכיהם של הנושאים הנוספים אל מול יכול ההחזר החודשית הכוללת של החייב.

כך לדוגמה חייב שמשלם לקופת הכינוס 2,000 שקלים בחודש ודמי מזונות בסך 4,000 שקלים, יכול להגיש לבית המשפט בקשה שיקצבו זמנית את סכום המזונות שלו על סך 2,000 שקלים על מנת שיוכל לעמוד בתשלומים שהושתו עליו במסגרת צו הכינוס בסך 2,000 שקלים שכן כושר ההחזר שלו עומד על 4,000 שקלים בלבד בחודש.

 

בשנים האחרונות חלו מספר הכרעות דין חשובות בתחום חדלות הפירעון וקציבת מזונות. לעיתים, בתי המשפט מכריעים בתיקים באופן לא צפוי שמפתיע גם את המנוסים שבעורכי הדין. חשוב מאוד לדעת שחוב מזונות הינו חוב בדין קדימה, כלומר, בני המשפחה זוכים לעדיפות ראשונה על פני חובות אחרים. הנושא הכלכלי בחדלות פירעון מושפע רבות משיקול דעתם של הגורמים המקצועיים, בתי המשפט ומעורבותו של החייב בהליך. כל תיק שונה בתכלית ומכיל נתונים שונים מתיקים אחרים. שיקולי השופטים יכולים להפתיע, ולכן חשוב לקבל את הליווי המשפטי המתאים ביותר. בית המשפט אינו כפוף להסכם דמי המזונות שנקבע בפסק דין של בית דין לענייני משפחה, ויכול לקבוע סכום חודשי פחות מאשר שולם בעבר. לכן, במידה ואתם מצויים בהליך פשיטת רגל או לפני הליכי הוצאה לפועל או מעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון, כדאי לפנות לקבלת ייעוץ של עוד הבקיא בתחום ויכול לתת את המענה המתאים למצבכם.

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעורך דין המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 055-9826594  או דרך הצ'אט באתר.

 

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי