מנהל עזבון צוואה

קיימים מקרים שבהם לאחר פטירתו של אדם בעל נכסים וממון, בית המשפט ממנה מנהל עזבון צוואה. תפקידו של מנהל עזבון צוואה הוא לבדוק באופן רוחבי את מצב נכסיו ומצב ממונו של הנפטר, לנהל אותם ולחלק זאת ליורשים לאחר שסולקו חובותיו אם היו כאלו לנפטר.

לאור החשיבות הרבה של כל המהלכים הללו, הסמכויות של השופט ושל בית המשפט אשר דן בכל מה שקשור לנושא מנהל עיזבון, הן זהות לסמכויות של בית המשפט המחוזי.

מנהל עזבון צוואה

על פי חוק הירושה משנת 1965, קיימות שלוש אופציות למועמדים אשר יכולים לקבל מינוי מנהל עיזבון בצוואה. הראשון הוא אדם ספציפי שזהותו מתפרסמת, השני הוא תאגיד והשלישי הוא האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל.

יש אפשרות להודיע על מינוי מנהל עזבון בצוואה, עוד בטרם קבלת צו קיום צוואה, צו ירושה או לחלופין לאחר קבלת הצווים הללו שזו ההתנהלות שמתרחשת בדרך כלל. כדי לבצע זאת הלכה למעשה, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לרשם לענייני ירושה ולבקש כי יבוצע מינוי מנהל עזבון.

במקרים רבים מדובר באדם שזהותו נרשמה על ידי המוריש בצוואה, זאת כיוון שהוא סמך על המקצועיות ועל האמינות שלו. או שמדובר באדם שמכיר את המערכת העסקית של הנפטר על כל רבדיה ולכן יוכל לבצע ביושר את תפקידו כמנהל עיזבון בצוואה. אופציה נוספת היא מינוי של אדם חיצוני שאותו ממנה בבית המשפט תוך פרסום שמו.

קיימת עדיפות למנות אדם שהמנוח ביקש שיטפל בענייניו השונים לאחר מותו וזאת גם אם יש לכך מתנגדים. בית המשפט בוחן נושא זה באופן מעמיק ואם הוא השתכנע שלא קיימים ניגודי אינטרסים ומנהל העיזבון שנבחר בזמנו על ידי המנוח ינהל את התיק באופן ראוי, אמין ונאמן, אין סיבה שלא למנות אותו.

אם בית המשפט ישתכנע שקיימים מניעים אישיים אשר עלולים להפר את האיזון עם היורשים, הוא ישקול מינוי של מנהל עיזבון אחר.

מינוי מנהל עזבון זמני

קיימים מקרים חריגים שבהם אחד היורשים או כמה מהם מבקשים מבית המשפט למנות מנהל עזבון זמני כדי לשמור על העיזבון עד קבלת הצו הקבוע. הדבר קורה כאשר קיים חשש ומידע עובדתי על כך שמתבצעות פעולות טרם החלוקה ליורשים על פי צו קיום הצוואה או צו הירושה. הפעולות הללו הן ברישום זכויות של בעלים חדשים לנכסים, מכירה של נכסים, משיכה של ממון או עקב העובדה שאחד מהיורשים הוא קטין וככל הנראה ינושל או יקופח חלקו בתוך מערך חלוקת הירושה.

בית המשפט מאשר מינוי של מנהל עיזבון זמני, במקרים חריגים בלבד וזאת כדי להעניק סעד זמני ורק לאחר שהשתכנע שאכן קורים דברים בשטח, טרם קבלת הצווים הרלוונטיים בעניינו של המנוח.

האם יורש יכול להיות מנהל עיזבון

כל אדם יכול להגיש בקשה ולהיות מנהל עזבון בצוואה כולל אחד היורשים. מנהל עזבון שהוא יורש מבצע את תפקידו ויהיו לו סמכויות על פי סעיף 89 לחוק.

אם היורשים מוכיחים שהם חזית אחידה, אין חילוקי דעות ביניהם ויש לאחד מהם את הכישורים הנדרשים כדי להיות מנהל העיזבון, אפשר למנות אותו לתפקיד זה.

במקרה של מחלוקות בין היורשים על המינוי וכדי למנוע חיכוכים מיותרים, מעדיף בית המשפט למנות מנהל עזבון שהוא לא אדם שהיורשים המליצו עליו ולא איש מקרב בני המשפחה, אלא אדם ניטרלי שיפעל באופן אמין בהתאם לנתוני המקרה.

מנהל עיזבון טרם קבלת המינוי של בית המשפט

עד קבלת האישור הרשמי של בית המשפט, למנהל העיזבון אין סמכויות כלל והוא לא יכול לבצע כל מהלך. רק לאחר קבלת המינוי הרשמי מנהל העיזבון יחל בתפקידו, תוך ביצוע מהלכי דיווח ובקרה מול בית המשפט על פי הכללים הקיימים.

סמכויותיו של מנהל העיזבון

ברוב המקרים מנהל העיזבון חולש על כל הונו של המנוח, הן אם מדובר בנכסים והן אם מדובר בממון.

עם זאת קיימים מקרים חריגים שבהם מוגשת בקשה למנות אדם ספציפי שיהיה מנהל עיזבון על נתח מסוים מתוך כלל הרכוש וזאת עקב התנהלות מיוחדת הקשורה לנכס זה.

בתיקים מורכבים, קיים רצון של בית המשפט למנות עורך דין מיומן אשר יטפל בנושאים הללו באופן מקצועי וכך ישמור על האינטרסים של כל היורשים, כולל אלו שהם חסויים.

מנהל עיזבון הוא נאמן מטעמו של בית המשפט ולכן אל לא ליצור מצב שבו הוא מטה את הכף לזכותו של אחד היורשים או נוקט עמדה לטובת אחד מהם. אם יעשה פעולות מסוג זה, הוא מפר את ההתחייבות שלו לבית המשפט שמינה אותו לתפקיד מנהל העיזבון.

טיפול בעיזבון של מנוח שהשאיר אחריו חובות

תפקידו המוצהר של מנהל העיזבון אם קיימים חובות, הוא לשמור על זכויותיהם של הנושים ושל היורשים. הוא מטפל בשלב ראשון בהחזרי החובות כולל כינוס נכסים במידת הצורך ורק בתום התהליך, הוא מחלק את הכספים והנכסים שנותרו ליורשים, בהתאם לצו הירושה.

לא אחת נוצרים מצבים שעקב היקף גדול של חובות וגם תיקים שנפתחו בהוצאה לפועל אין מנוס מהכרזה על פשיטת רגל, על כל המשתמע מכך.

כללים בסיסיים בנושא חובות של אדם שנפטר

  • נושה שיש לו חוב מובטח, כלומר המנוח אישר טרם מותו כי אכן הכספים הללו מגיעים לו, זכותו של נושה זה גוברת על זכויותיהם של נושים אחרים, אשר חובם אינו מובטח ולכן במקרה זה הליכי ההוצאה לפועל לא ייעצרו.
  • נושה שהוא בעל חוב אך חובו לא היה מובטח טרם מותו של החייב, אינו מקבל עדיפות על פני נושים אחרים. לכן אחת הפעולות הראשונות שמבצע מנהל העיזבון היא עיכוב הליכי גביה באמצעות ההוצאה לפועל וזאת עד לבירור מקור החוב והאפשרות לתשלומי החוב, אם אכן יוכח שמדובר בחוב אמיתי שיש לשלם אותו.

התנגדות למינוי מנהל עזבון

בסמכותו של כל גורם שהוא "מעוניין בדבר" להתנגד למינוי של מנהל עיזבון ספציפי כמו הנושים והיורשים הרשומים בצוואה של המנוח. אם ההתנגדות שלהם היא לאור מידע עובדתי מבוסס, קיימת אפשרות לבצע ביטול מינוי מנהל עזבון.

ההתנגדות נובעת בדרך כלל מהעובדה שלטענת המתנגד, מנהל העיזבון אינו מבצע את תפקידו כמצופה והוא אינו מבצע את כלל הפעולות הדרושות כדי להגיע לחלוקת העיזבון.

אם בית המשפט חושב שאין הצדקה לבקשה, הוא לא יבטל את המינוי של מנהל העיזבון.

חלוקת הירושה על ידי מנהל העיזבון שהוא היורש או אחד מהיורשים

אם מנהל העיזבון פועל ביושר ומשרת את המטרות של כל אחד מהיורשים בדרך הגונה, הכול מתנהל כשורה.

אף על פי כן תמיד קיים חשש שמנהל העיזבון יבצע מהלך שבו הוא דואג לאינטרסים האישיים שלו, ימכור את אחד מהנכסים הכלולים בירושה וייהנה לבד מהתמורה. כדי למנוע מצבים מסוג זה קובע בית המשפט כי בכל מקרה של מכירת מקרקעין יבקש מנהל העיזבון את אישורו של בית המשפט לביצוע מהלך זה, הן אם הוא זה שמבצע את פעולת המכירה בפועל והן אם הוא רק מבקש לכך רשות כיוון שזו החלטה משותפת של כל היורשים על סמך הסכם יורשים.

לאור הערכים הכספיים הגבוהים של נכסי המקרקעין, בית המשפט נוקט במקרים הללו משנה זהירות ורק לאחר בדיקה מקיפה הוא מאשר או לא מאשר את המכירה בפועל.

תביעה כספית באמצעות מנהל העיזבון

יורש שלא קיבל את חלקו בירושה כיוון ששאר היורשים נישלו אותו, מגיש תביעה כספית על הסכומים הכספיים שמגיעים לו באמצעות מנהל העיזבון, כיוון שהוא זה שטיפל בחלוקת הירושה.

תיקון חלוקת ירושה שבוצעה על ידי מנהל העיזבון

אם לאחר סיום תפקידו של מנהל העיזבון, התגלה מידע חדש אשר מצריך שינויים באופן החלוקה שבוצעה, בית המשפט יטפל בך על פי הנתונים הספציפיים של המקרה.

  • אם ערכה הכספי של ההטעיה הוא למעלה משישית מערכה הכספי הכללי של הירושה, או שבוצע ביטול או תיקון של צו קיום הצוואה או של צו הירושה, שהם היוו את הבסיס לאופן החלוקה, אין ברירה אלא לבקש החזר כספי מהיורשים אשר קיבלו את הסכום העודף ולהעבירו ליורשים שסכום זה מגיע להם.
  • עם זאת, מי שקיבל את הכספים המיותרים ובתום לב ועקב חוסר הידיעה חלק מהממון המיותר כבר אינו ברשותו, הוא יחזיר רק את הכסף הפנוי שנותר בידיו.
  • אם הצדדים לא מגיעים להסכמה והאדם שאמור להחזיר את הכספים אינו מבצע מהלך זה בפועל, בית המשפט יבחן את הנושא מכל היבטיו ויקבל החלטה אם עליו להחזיר זאת בכסף או בעין.


משרדנו מתמחה בדיני ירושה וצוואה ויעמוד לרשותך לכל שאלה ולייעוץ משפטי איכותי ומיטבי