מנהל עיזבון

 מנהל עיזבון – מהו?

מתי יש צורך למנות מנהל עיזבון, מהן סמכויותיו ומה גובה שכר הטרחה שלו? על כל אלו ועוד, במאמר שלפניכם

ישנם מקרים בהם היורשים לא יכולים לנהל את העיזבון של המוריש. במקרים כאלה ייתכן שיהיה צורך למנות מנהל עיזבון כדי לשמור על העיזבון או על הזכויות של היורשים.

כל אדם מעוניין (למשל: יורש או נושה) יכול לפנות לרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים בישראל בבקשה למינוי מנהל עיזבון.

עו"ד שמתמחה בצוואות וירושות, יוכל לסייע לכם בהגשת הבקשה המתאימה למינוי מנהל עיזבון.

מנהל עיזבון מה זה?

מנהל עיזבון ממונה מכח חוק הירושה (להלן: "החוק"), וכשמו כן הוא: מנהל את העיזבון. הכוונה היא לניהול כל העיזבון ולא לחלק כזה או אחר מהעיזבון. לא ניתן למנות מנהל עזבון רק לגבי חלק מהעזבון או לגבי נכסים שלא הוזכרו בצוואה.

במאמר מוסגר יצוין, כי אפשר להגביל את תוקף המינוי של מנהל עזבון ולמנות במקומו מנהל עזבון חלקי לחלק מהרכוש.

תפקידיו של מנהל העזבון הוגדרו בחוק, ובהתאם להוראות החוק הוא מנהל את כל העזבון.

מינוי מנהל עיזבון

סעיף 78 לחוק הירושה עוסק במינוי מנהל עיזבון, וקובע בס"ק (א), כי: " בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עזבון".

ע"פ ס"ק (ב), אם הבקשה למינוי מנהל עיזבון הוגשה בהסכמת הצדדים, היא תוגש לרשם לענייני ירושה. במקרה כזה, הרשם לענייני ירושה רשאי למנות בצו, מנהל עיזבון, אשר יהיו לו – בהקשר של המינוי, הסמכויות שנתונות לבית המשפט לפי החוק.

למנהל עזבון יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכללי.

עם זאת, ברוב המקרים האפוטרופוס הכללי לא יתמנה למנהל העיזבון, ויתמנה אחד מהבאים:
* מי שהמנוח ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.

* אדם שלא הוזכר בצוואה, אבל כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים לגבי מינויו למנהל העיזבון.

* אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, ימונה כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.

* אם אין צוואה או מינוי בצוואה, והיורשים לא מסכימים ביניהם על מינוי מנהל עזבון, בית המשפט ימנה את מי שימצא לנכון לתפקיד זה.

ניתן למנות מנהל עיזבון זמני או מנהל עיזבון קבוע, בהתאם לצורך:

המינוי של מנהל עיזבון זמני הוא עד למתן צו ירושה או עד למתן צו קיום צוואה. מינוי זה יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם נקבע אחרת ע"י הערכאה השיפוטית.

המינוי של מנהל עיזבון קבוע הוא עד לחלוקת כל העיזבון. גם כאן יש הגבלה של זמן – מינוי למשך שנתיים, אלא אם נקבע אחרת ע"י הערכאה השיפוטית.

למנהל העיזבון יש אחריות כבדה במילוי תפקידיו, ולכן תנאי למינויו הוא, כי יפקיד ערובה להבטחת מילוי תפקידיו, כפי שייקבע על ידי בית המשפט.

מנהל עיזבון

הטעמים למינוי מנהל עיזבון

בעיקרון, אם העיזבון והניהול שלו מורכבים, הערכאה המוסמכת תטה להורות על מינוי מנהל עיזבון.

אין רשימה סגורה של מקרים בהם ימונה מנהל עיזבון. המינוי יעשה רק כאשר הערכאה המוסמכת הגיעה למסקנה, כי יש צורך ממשי במינוי, ובתנאי שאין סיבות שגורמות לאותו מינוי להיות בלתי צודק, כמו: מיעוט נכסי העיזבון.

דוגמאות לסיבות שמצדיקות מינוי מנהל עיזבון: מקרים בהם רובצים חובות כבדים על העיזבון, כאשר מדובר בנכסים רבים ומורכבים, כאשר יש קושי באיתור היורשים, כאשר ישנם יורשים לא כשירים, וכאשר קיים סכסוך בין היורשים או יורשים רבים באופן שלא מאפשר ניהול תקין של העיזבון.

מנהל עיזבון סמכויות ותפקידים

מנהל עיזבון מוסמך לבצע כל פעולה שנדרשת לשם מילוי תפקידיו. עם זאת, יש פעולות שונות הקבועות בחוק, שמנהל העיזבון לא רשאי לבצען מבלי שקבל אישור מקדים מבית המשפט, לדוגמה: מכירת מקרקעין ששייכים לעזבון, השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה, פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.

ע"פ סעיף 82 לחוק הירושה, התפקידים של מנהל העזבון הם אלו: ראשית, ובכפוף להוראות בית המשפט, מנהל עזבון חייב לכנס את נכסי העזבון. כמו כן מנהל העזבון חייב לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה תקפה, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה קיימת ותקפה.

ונפרט: התפקיד של כינוס נכסי העיזבון, משמעו  כי מנהל העיזבון צריך לאתר את נכסי העיזבון. לצורך כך מוקנות לו סמכויות רבות, כגון: קבלת צווים, שימוש בחוקרים, העדת עדים ועוד. זאת, כדי לקיים ולבצע את תפקידו.

בנוסף, על מנהל העיזבון להגיש פרטה לאפוטרופוס הכללי, אשר מפרטת את נכסי העיזבון וחובותיו. עליו לאמת בתצהיר, כי למיטב ידיעתו הפרטה היא שלמה. הפרטה תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישים יום לאחר מינויו של מנהל העיזבון.

עוד צריך מנהל העיזבון להגיש דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי, אשר מפרטים את הפעולות שבצע בקשר לעיזבון.

על מנהל העיזבון לנהל הליכים בשם העיזבון ומטעם היורשים, וכן לקבל הוראות שונות מבית המשפט.

בנוסף, מנהל העיזבון צריך לפרסם מודעה בעיתון יומי ולהזמין נושים של העיזבון להגיש תביעות חוב. מנהל העיזבון צריך לסלק את חובות העיזבון כדין.

כמו-כן, מנהל העיזבון יפתח חשבון בבנק על שם העיזבון, ויפקיד בו כספים מכח תפקידו. הוא יעשה זאת סמוך ככל האפשר לקבלת הכספים. מנהל העיזבון לא יוכל להחזיק את כספי העיזבון בחשבונו הפרטי.

אם נודע למנהל העיזבון, שיש בעיזבון מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם, ע"פ החוק, פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, הוא ידאג לכך שתירשם בהם הערה על מינוי מנהל עזבון.

מעבר לכך, מנהל העיזבון יקפיד על קיום אסמכתא לכל הוצאה והכנסה, מלבד סכומים קטנים שלפי הנוהג אין בגינם קבלות.

שכר טרחה מנהל עיזבון

ע"פ תקנה 45ב לתקנות הירושה תשנ"ח-1998, בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר עבור מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו. שכר זה לא יעלה על 3% משווי העיזבון.

כן נקבע, כי השכר ייקבע תוך לקיחה בחשבון של פרמטרים שונים, ביניהם: השווי הכולל של העיזבון, טיב הפעולות שבצע מנהל העיזבון והיקפן ועוד.
במקרים מיוחדים בית המשפט רשאי להגדיל את שכרו של מנהל העיזבון עד ל-4% משווי העיזבון. זאת, כאשר ניהול העיזבון כלל ביצוע פעולות חריגות או דרש מאמץ מיוחד לצורך ביצוע התפקיד.

משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בדיני משפחה, כולל ירושות וצוואות. במקרה הצורך, ככל שיידרש מינוי מנהל עיזבון, עורכי הדין ישמחו לסייע לכם.

צרו קשר בטלפון: 03-3724722 או 055-9781688