סוגי צוואות

במאמר זה נעסוק בסוגי צוואות וירושות:


תחילה נציין כי עשיית צוואה הינה זכות ולא חובה. כלומר: חוק הירושה מאפשר למי שרוצה לערוך צוואה לעשות כן, אך הדבר איננו מחייב את מי שאיננו מעוניין בכך ומעדיף שלא לערוך צוואה. בנוסף – החוק מגדיר ארבעה סוגים של צוואות אשר להם תוקף משפטי: (1) צוואה בכתב יד (2) צוואה בעדים (3) צוואה בפני רשות (4) צוואה בעל פה.

למרות שעריכתה של צוואה הינה בעלת משמעות רבה, מרבית אזרחי המדינה נמנעים מלערוך אחת. יש החושבים כי עריכת צוואה היא פעולה מורכבת אך הדבר לא מורכב כלל, ולמעשה כל אחד יכול לבחור את סוג הצוואה בה הוא מעוניין, פרט לצוואה בעל פה שלה כללים אחרים הייחודיים לה.

 לעריכת צוואה משמעויות רבות והיא יכולה למנוע סכסוכים קשים במשפחה, מאחר וכאשר ברור לכל מי יורש מה המצב החוקתי ומה נקבע בהקשר זה צפוי הדבר להפחית חיכוכים ויהיה פחות מקום לאי-הבנות.

'דרך המלך' בעריכת צוואה תהיה היוועצות ולקיחת שירות מטעם עורכי דין בלתי תלויים המתמחים בנושא של צוואות וירושות.  

כעת נמנה ונפרט לגבי 4 סוגי צוואות שונים:

צוואה בכתב יד

סעיף 19 'לחוק הירושה' קובע כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם על ידו ובידו. אם אדם בחר לכתוב צוואה ובחר בסוג של צוואה בכתב יד, עליו לכתוב את הצוואה כולה בכתב ידו, ועליו לוודא שעל גבי הצוואה תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה. לתאריך הכתוב בצוואה יש משמעות רבה ביצירת וודאות למסמך בעל ערך זה והוא חשוב לכשרות הצוואה, זיהוי ודאי של תאריך עשייתה בפועל, כאשר עלול להתעורר ספק אם מדובר בצוואתו האחרונה של כותבה.

 לעריכת צוואה בכתב יד ישנם כמה כללים מנחים עליהם יש להקפיד על מנת שהצוואה תיחשב כחוקית ויהיה ניתן לפעול על פיה:

  1. הצוואה שנכתבה בכתב יד תהיה כתובה בכתב ידו של המוריש בלבד. כלומר לא תהיה מודפסת או לחלופין תעשה בהקלדה.
  2. עליה לכלול תאריך וחתימה של המוריש על כל אחד מהעמודים של הצוואה כולל עמודי נספחים תיקונים ושינויים כאלו ואחרים.
    גם בכל הנוגע לעמידה בתנאים הפורמליים של צוואה בכתב יד מומלץ להיוועץ בעו"ד מומחה לתחום זה.

צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי: צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו הצוואה שלו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. סימני ההיכר של צוואה זו הם: הכתב ושני עדים.

ישנן דרישות פורמאליות רבות לכתיבת צוואה בעדים: חתימה בידי המצווה, בפני שני עדים לאחר שהצהיר המצווה שזו הצוואה שלו, ועל כל אלה יבוא אישור העדים בחתימת ידם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. תפקידם של העדים: לשמוע את הצהרת המצווה כי זוהי צוואתו, לצפות במעשה החתימה של המצווה על צוואתו, אישור העדים בכתב כי היו עדים להצהרת המצווה כי זו צוואתו, הצהרת העדים כעדים לחתימתו של המצווה.

ללא העדים אין לצוואה תוקף. צוואה אשר נערכת, תמיד, בפני עורך דין ואשר נכתבת במחשב (מוקלדת). תפקידם של העדים בצוואה זו היא לוודא שהצוואה המקורית נחתמת מולם, על כן הם אינם צרכים לאשר את תוכן הצוואה.

על מנת להיות כשיר כעד בצוואה בעדים צריך העד להיות בגיר מעל גיל 18, אסור שיהיה פסול דין, ואסור שיופיע כיורש או כמוטב כלשהו בצוואה עצמה.

צוואה בפני רשות

סעיף 22 לחוק הירושה קובע שסימן ההיכר של צוואה בפני רשות הינו שדברי המצווה יעשו בפני רשות, וללא סימן היכר זה – אין מדובר בצוואה. הדרישות הפורמאליות שבסעיף 22(ב) לחוק הירושה פחותות מאלה הדרושות לצוואה בעל-פה על-פי סעיף 23 לחוק הירושה. הדבר נובע מעצם המעמד, מול רשות. המעמד הרשמי מול הרשות מדגיש את רצינות ההחלטה ואת גמירות – הדעת הדרושים לשם עשיית צוואה.

אם כן – מדובר בסוג צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון שופט, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון. את סוג הצוואה הזו ניתן לצוות בעל פה מול אותו נציג רשות נבחר או להגישה בכתב לנציג הרשות, על ידי המצווה כמובן.

צוואה בעל פה

סוג צוואה זה הינו שונה משאר סוגי הצוואות שכן אין מדובר בסוג צוואה לבחירה. צוואה זו מצווה כאמור בעל פה בפני שני עדים. צוואה זו נועדה לסייע במקרים שבהם המוריש לא יכול לדאוג לצוואה אחרת- צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות.

לרוב מדובר במקרים בהם האדם גוסס ומעוניין להעביר את הצוואה טרם מותו הקרב. מקרים נוספים הם כאשר מדובר בלוחמים, ימאים בעת מצוקה בים או כל אדם אשר נמצא במצב בו הוא חש שהוא עומד מול מותו ונמצא בסכנת חיים ולא ישרוד את המקרה. כאשר מדובר במצב אובייקטיבי לחלוטין וגם בהרגשה אישית של אותו אדם- הצוואה תהיה תקפה.

דרישות פורמאליות – דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה, רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

המחוקק קבע כי צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. ההיגיון העומד מאחורי קביעה זו הינו שמדובר בצוואה שנועדה לשמש את יוצרה במצבים שבהם הוא נמצה על סף מותו, וברור כי אם חלף לו חודש – לא כך היה המצב. על כן חשוב להקפיד לרשום צוואה נוספת במידה וערכת צוואה מעין זו, במידה וביכולתך לעשות כן.

מבין סוגי הצוואות סוג הצוואה הפופולארי ביותר הוא צוואה בכתב ואכן מדובר בסוג צוואה שקל לכתוב ולאשר עם זאת קל גם לערער עליה, לטעון שאינה חוקית ולבקש לבטלה.

לכן לפני כתיבה ועריכה של צוואה אנו ממליצי לכם להגיע אלינו למשרד לשם קבלת הדרכה וליווי בתהליך.

בנוסף נציין כי קיימת צוואה מסוג צוואה הדדית:

צוואה הדדית היא צוואה משותפת ,פרי החלטה משותפת באשר לתוכנה של הצוואה, וההסדרים שקבע מצווה אחד בצוואתו מבוססים על ההסדרים שקבע מצווה שני בצוואתו. כיום מהוות הצוואות ההדדיות 20% מהצוואות בישראל. סעיף 8א לחוק הירושה מכיר מפורשות באפשרות של הורשה בדרך של צוואה הדדית. בנוסף – ניתן להסדיר צוואות הדדיות במסמך אחד, או בשניים, ואף ניתן לבטל צוואה הדדית בחיי בני הזוג. במקרה זה, המבקש ימסור הודעה בכתב למצווה האחר על דבר הביטול, ואז תבוטלנה שתי הצוואות.

סוגי פגמים בצוואות:

פגמים פורמליים בצורתה של הצוואה – סעיף 25 עוסק בפגמים שבצורה, פגמים טכניים פורמאליים, שלא יביאו לידי פסילתה של צוואה במידה והם ניתנים לתיקון על-פי סעיף 25 לחוק הירושה. כוונת המחוקק היא מקום שאין ספק לגבי צוואה והתקיימו בצוואה מרכיבי היסוד לפי האמור בחוק הירושה, אין היא תפסל רק בשל פגם פורמאלי שנפל בה. כלומר המחוקק מנחה את בתי-המשפט כי יש לקיים את עיקרון היסוד של כיבוד רצון המת ולהכשיר צוואה על-אף פגמים פורמאליים המצויים בה.

 פגמים מהותיים בצוואה – פגם ששולל את קיומה של הצוואה. לדוגמא קטין ופסול דין אינם יכולים לעשות צוואה. אם הם יעשו צוואה היא תיפסל. אדם שעשה צוואה וניתן להוכיח כי לא ידע ולא הבין בטיבה של צוואה צוואתו תתבטל. כך גם אם יוכח כי צוואה נעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית. עוד קובע ס' 35 לחוק כי אם יורש של צוואה היה עד לעשייתה – הצוואה תתבטל.

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני ירושה ומשפחה ככלל וצוואות בפרט, בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.