עורך דין ירושה: ירושות, צוואות ועזבונות

כדי שאפשר יהיה לחלק עזבונו של אדם שנפטר, כלומר: את הרכוש שלו, יש צורך לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה.

מהו עזבון?

עיזבון הוא סך כל הנכסים של האדם שהלך לעולמו – הרכוש, הנכסים (כולל נכסי קניין רוחני), הזכויות והחובות שלו.
החוק מחריג שלושה סוגי נכסים, וקובע שאינם נכללים בעזבון: כספים שיש לשלם לאחר פטירת המנוח ע"פ חוזה ביטוח, קרן פנסיה וקופת תגמולים.

העיזבון מתחלק בין יורשי המת, לפי ההוראות בצוואתו. אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק בהתאם להוראות חוק הירושה (להלן: "החוק").

מנהל עיזבון – מיהו ומה תפקידו?

כדי לחלק עזבון של אדם שנפטר, לעתים מתמנה מנהל עזבון מטעם הרשם לענייני ירושה. למנהל העזבון מספר תפקידים, ביניהם: איתור היורשים, חלוקת העזבון בין היורשים ופירעון חובות הנפטר.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את הרכוש והנכסים שלו לאחר מותו.
ע"פ החוק, כל אדם יכול לערוך צוואה למעט החריגים שמנויים בחוק (למשל: קטין או פסול דין).

חוק הירושה קובע ארבע דרכים אפשריות לעריכת צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה.

אפשר לכלול בצוואה גם הוראה בדבר מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון בין היורשים השונים. אפשר אף לציין שם ספציפי של מנהל העיזבון.

יצוין, כי הסכם ממון בין בני זוג שנערך בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 לא מהווה צוואה.
המשמעות היא, שבני זוג לא יכולים לערוך ביניהם באמצעות הסכם ממון, צוואה שמסדירה את חלוקת רכושם בזמן פטירתו של אחד מהם או שניהם. עליהם להפריד ולערוך: א. צוואה – אשר תכלול הוראות בדבר חלוקת רכושם לאחר פטירתם. ב. הסכם ממון, אשר יסדיר את ענייני הרכוש ביניהם במקרה של פרידה או גירושין.

מבין המקרים בהם מומלץ לערוך צוואה, נזכיר את הידועים בציבור – מומלץ, כי בני זוג ידועים בציבור יערכו צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי בנוגע למעמד הידוע/ה בציבור/ה שנותר/ה בחיים לאחר מות בן/ת זוגו.

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה היא בקשה אשר מוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף. הבקשה תוגש ע"י הזכאים ע"פ הצוואה לאחר פטירת המנוח אשר השאיר אחריו את הצוואה.

לבקשה יש לצרף את הפרטים הבאים:
* צוואה מקורית
* תעודת פטירה או בקשה להוכחת מות המוריש
* תעודת פטירה או הוכחת מוות של הזכאים ע"פ הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו

* יש להגיש גם אישור על שליחת הודעה בדואר רשום לזכאים ע"פ הצוואה או אישור על כך שניתנה הודעה באופן אישי לזכאים.
* אם המבקש מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כח.

* כן יצורף אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.

תיקון או ביטול צו קיום צוואה

כאשר הרשם לענייני ירושה נותן צו קיום צוואה, הוא סופי ויש לו תוקף של פסק דין. עם זאת, המחוקק נתן לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט אפשרות לתקן או לבטל צו קיום צוואה, במקרים בהם הובאו לפניהם טענות או עובדות שלא הוצגו לפני שניתן צו קיום הצוואה (ראו סעיף 72(א) לחוק).

התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר שבקשה לצו קיום צוואה פורסמה בעיתונות וברשומות, אפשר להגיש התנגדות כדי למנוע את מתן הצו. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושה תוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שהצו טרם ניתן.

כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן הצו בתנאי שמתקיימים התנאים שבחוק.

לאחר הגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה ובדיקתה, הרשם יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות, לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

עו"ד המתמחה בירושות וצוואות, יוכל לסייע לכם בהגשת הבקשות או ההתנגדויות המתאימות.

מהי ירושה?

ע"פ חוק הירושה, ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

יודגש: אם המנוח השאיר אחריו צוואה, חלוקת עזבונו תתבצע בהתאם למה שכתוב בצוואה.

ואולם, במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק ליורשיו החוקיים של המנוח בהתאם למפתח הקבוע בחוק.

בקשה לצו ירושה

כדי לחלק את עזבונו של הנפטר, אשר לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. הבקשה תוגש לפי הסמכות המקומית: מקום מושבו של המוריש, ואם לא היה בישראל, הבקשה תוגש לפי מקום הימצא נכס מנכסי העזבון או לאחד מבתי הדין הרבניים.

יצוין, כי קופות גמל וביטוחי מנהלים לא נחשבים לחלק מהעזבון של הנפטר, והמוטב שמופיע ברישומים, יורש אותם באופן אוטומטי (כדי למנוע זאת, ניתן לציין באופן מפורש בצוואה מי ירש את קופות הגמל וביטוחי המנהלים).

תיקון או ביטול צו ירושה

בדומה לאפשרות של ביטול או תיקון צו קיום צוואה, גם כאן קיימת אפשרות זו מכח סעיף 72 (א) לחוק.
זאת, במקרים בהם הובאו בפני הרשם או בית המשפט טענות או עובדות שלא הוצגו לפני שניתן צו הירושה.

התנגדות לצו ירושה

ניתן להגיש התנגדות למתן צו ירושה. ההתנגדות תוגש בכתב, לרשם לענייני ירושה. אפשר להגיש את ההתנגדות לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה ובתנאי שטרם הוצא צו ירושה.
הגשת התנגדות לצו ירושה מגיעה לרוב מצד יורשים פוטנציאלים, אשר סבורים כי היו אמורים לרשת את המנוח.

לאחר הגשת ההתנגדות, רשם הירושות יעביר את הבקשה למתן צו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה, כדי שזה ידון בטענות ההתנגדות, ויקבע האם יש מקום לקבלן. אם יחליט לקבל את הטענות, לא יינתן צו הירושה המבוקש. במקרה שבית המשפט יחליט לדחות את טענות ההתנגדות, הוא ייתן את צו הירושה.

גישור בירושה

לא אחת, ההליך הכרוך בחלוקת נכסי המנוח, גורם לסכסוכים בין היורשים. כדי למנוע את החרפת הסכסוך, ניתן לנסות לפתור אותו באמצעות הליך הגישור. הגישור יאפשר לצדדים לפתור את הסכסוך במהירות ובקלות יחסית, לעומת דיונים ארוכים בבית המשפט ואף יהיה זול יותר.

לאחר שהצדדים הביעו עמדתם בפני המגשר, הוא ינסה להוביל אותם לפשרה, אשר תאושר ע"י בית המשפט.

משרדינו עוסק בגישור ובייצוג משפטי של יורשים בסכסוכים המתגלעים בכל הקשור לירושה, עריכת צוואות, הגשת בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה, רישום צווי הירושה וצווי קיום הצוואה בלשכות רישום המקרקעין, ניסוח הסכם בין יורשים ורישומו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

עורך דין ירושה עומד לרשות הלקוח, ומעניק סיוע משפטי לטובת אלו הטוענים לטעויות או מחדלים בכל הקשור ליישום צוואה או ירושה.

בכל שאלה בנושא, כולל ייצוג מול הרשם לענייני ירושה, אשר במשרד המשפטים, פנו אל משרדינו

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי