עורך דין לצו ירושה

מה ההבדל בין צו ירושה וצו קיום צוואה

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, היא הכרחית כדי שניתן יהיה לחלק את רכושו של המוריש (להלן: "העיזבון") ליורשים השונים.

במאמר זה נדון בהליכים השונים הנוגעים למתן הצווים: למי פונים בבקשה לקבלת הצו? מה נדרש לצרף לבקשה? כיצד ניתן להתנגד למתן הצו ועוד.

צו ירושה מה זה?

סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), קובע כי יש שתי דרכים בהן אדם יכול לרשת עיזבון של אדם שהלך לעולמו:

 • יורש על פי צוואה.
 • יורש על פי דין (בהיעדר צוואה)

במקרה בו המנוח לא השאיר אחריו צוואה, יש להוציא "צו ירושה" כדי לחלק את העיזבון ליורשים ע"פ דין. עורך דין צו ירושה יוכל לסייע לכם בכך.

צו ירושה מצהיר מי הם יורשי המנוח, ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, לאחר שהיקפו יתברר.

מהו צו קיום צוואה?

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הרי שכדי לממש אותה לצורך חלוקת העיזבון, יש להוציא "צו קיום צוואה". צו קיום צוואה יינתן ביחס לנכסים הנכללים בצוואה.

למי פונים לצורך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה?

כדי לחלק את העיזבון יש צורך לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה

לצורך קבלת הצווים, על היורשים לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה (להלן: "הרשם"). לרשם יש הסמכות להעניק את הצווים, ותוכנם יכלול את הזכויות הבאות:

 • צו ירושה: מי הם היורשים על פי דין ומהו חלקם היחסי בעיזבון.

לדוגמה: הורה יחיד נפטר, והשאיר אחריו שני ילדים. הצו יצהיר, ששני הילדים הם היורשים של המנוח, וחלקו של כל אחד מהם בעזבון הוא 50%.

 • צו קיום צוואה: הצהרה על כך שהצוואה תקפה (מבחינה צורנית), למעט הוראות שבית המשפט מצא שהן בטלות.

צו ירושה – מחיר

 • עבור הגשת בקשה לא מקוונת למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יש לשלם אגרה בסכום של 505 שקלים.
 • עבור בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – יש לשלם אגרה מופחתת בסכום של 429 שקלים.

אם תעזרו בעורך דין לצו ירושה, כדי שיסייע לכם בהגשת הבקשות ובניהול ההליכים בנושא, אזי ע"פ כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, שכר הטרחה עבור עבודתו יהיה לפי המפתח הבא:

בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי מנהל עיזבון או בקשה משולבת של אלו – בלי התנגדות: 1.5% מערך העיזבון, אך לא פחות מ-3,652 שקלים.
כאשר מוגשת התנגדות, השכר יהיה כנ"ל בתוספת 25%.

הגשת התנגדות לצו ירושה וצו לקיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת אחד הצווים, על הרשם להודיע על כך ברבים (עיתון יומי) ולהעניק פרק זמן של שבועיים לפחות, בהם כל המעוניין בדבר יוכל להגיש התנגדות לבקשה. פרק הזמן המקסימלי להגשת ההתנגדות יהיה כל עוד לא ניתן הצו.

מיהו "מעוניין בדבר"? כל אדם שסבור שיש סיבה בשלה אין לתת את הצו, לדוגמה: יורש שנושל מהצוואה, נושה של המוריש וכו'.

מקרים בהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו לבית המשפט

את הבקשה למתן הצווים יש להגיש לרשם, כאמור. עם זאת, סעיף 67א לחוק מפרט רשימה של מקרים בהם יהיה על הרשם להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט") כדי שידון ויכריע בה.

המקרים בהם תועבר הבקשה למתן צו לבית המשפט הם אלו:

 • הוגשה התנגדות לבקשה
 • המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר
 • הצוואה נשוא הבקשה היא צוואה בעל פה
 • בצוואה נשוא הבקשה קיים פגם או חסר
 • על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי לחוק
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט
עורך דין לצו ירושה

מה צריך להוכיח בבקשה לצו ירושה או צו לקיום צוואה?

כאשר מוגשת בקשה לקבלת אחד הצווים, על המבקש להוכיח בבקשה את הדברים הבאים:

 • מות המוריש

נדרש להוכיח את פטירת המוריש וזמן הפטירה. הדבר יעשה על ידי צירוף תעודת פטירה או הצהרת מוות.

חריג:  הרשם או בית המשפט רשאים להתיר למבקש להוכיח את הפטירה וזמנה בדרך אחרת.

 • צוואה מקורית (רלוונטי לבקשה לקיום צוואה(

נדרש לצרף את הצוואה המקורית של המוריש (למעט כאשר נעשתה "צוואה בעל פה").

חריג: בית המשפט רשאי להתיר צירוף "עותק" של הצוואה או הוכחת הצוואה באופן אחר שלא כולל צירוף צוואה. ניתן להשתמש בחריג בהתקיים אחד התנאים הבאים:

 • הצוואה המקורית הושמדה (שלא כדי לבטל אותה)
 • לא ניתן להגיש את הצוואה המקורית

 

כוחו של צו ירושה או צו קיום צוואה

לפי סעיף 71 לחוק, כוחם של כל אחד מהצווים תקף כלפי כל העולם: "צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו".

לדוגמה, כאשר נקבע בצו שיורש יירש נכס מסוים, אזי על סמך הצו, אותו יורש יוכל לרשום את הנכס על שמו בפנקס הרישום של אותו הנכס.

 

תיקון וביטול צו ירושה או צו לקיום צוואה

סעיף 72 לחוק קובע, כי גם לאחר שניתן אחד הצווים, יכול "מעוניין בדבר" לבקש מהגורם שנתן את הצו (הרשם או בית המשפט), לתקן או לבטל אותו מאחת הסיבות הבאות:

 • עובדות שלא היו בפניו בעת מתן הצו
 • טענות שלא נטענו בפניו בעת מתן הצו

הפסיקה פרשה את סעיף 72 תוך הצבת שלושה תנאים, אותם הטוען לתחולת הסעיף צריך להוכיח, כדי שניתן יהיה לבטל את הצו, ואלו הם:

 • האם קיימת עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו? או – האם קיימת טענה שלא נטענה בפני בית המשפט בעת שנתן את הצו?

אם התשובה חיובית  נעבור לתנאי השני:

 • האם אותה עובדה אילו הובאה או טענה אילו נטענה, היו מביאות למתן צו שונה?

אם התשובה חיובית נעבור לתנאי השלישי:

 • האם ניתן היה להביא את אותה עובדה או טענה קודם מתן הצו? או במקרה שניתן היה להביא את העובדה או הטענה רק אחרי מתן הצו, האם הדבר נעשה בהזדמנות הסבירה הראשונה?

בפסק הדין טורנר נ' טורנר, הובאו מבחנים אותם ישקול בית המשפט לגבי התנאי השלישי:

א. "מידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדה והטענה החדשות לפני בית המשפט".

ב. "מהו הסברו של המבקש לאיחור בהגשת הבקשה, ומהי מידת הסבירות או אי הסבירות של הסבר זה".

ג. "האם בעטיו של האיחור נוצר קושי לברר את עובדות המקרה לאשורן, ובמיוחד האם השהיית הגשת הבקשה מקשה על אחד הצדדים המעוניינים בעיזבון בהבאת חומר ראיות לפני בית המשפט לביסוס טענותיו."

 

מעוניינים לערוך צוואה? צריכים להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרד דקר, פקס, לוי כאן לשירותכם

במשרד דקר, פקס, לוי עומדים לרשותכם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה, אשר מוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתה. כמו כן עורכי הדין במשרד יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים לכך.