עיקול ירושה

סעיף 7 א' לחוק הירושה עוסק בסיטואציה שבה אדם שנפטר, הותיר אחריו חובות.

"נושה זכאי לעקל זכותו של יורש בעיזבון, וזאת בתקופה שבין פטירת המוריש ועד חלוקת העיזבון, כהוראת סעיף 7(א) לחוק. לאחר חלוקת העיזבון, ברור שהנושה זכאי לכך, כפי שהוא זכאי לפעול נגד כל נכסיו של החייב. זכות זו תחילתה במות המוריש. רק מרגע זה ואילך רשאי הנושה לעקל את חלקו הבלתי-מוגדר של היורש".

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/72178.htm

נושאי נלווים אשר קשורים לעיזבון

על פי צו הירושה, היורשים מקבלים את חלקם בממון ובנכסים שהיו לנפטר. עם זאת הם מקבלים גם את החובות שהוא הותיר כיוון שהעובדה שהחייב נפטר, אינה פוטרת אותו מהחובות שצבר. לא אחת נוצרים מצבים שבהם היורשים מקבלים צו עיקול של נושה, נושים, חברות או מוסדות אשר טוענים שמגיעים להם כספים מהנפטר. ברוב המקרים היורשים לא ידעו שלמוריש היו חובות ולכן הדבר נופל עליהם כרעם ביום בהיר.

היורשים אמורים לכסות בשלב ראשון מכספי הירושה את ההוצאות הישירות שנובעות ממותו של המוריש, כמו הוצאות ההלוויה, השבעה והמצבה. לאחר מכן יטופל נושא המחויבויות והחובות האחרים אם קיימים כאלו.

מנהל העיזבון שתפקידו לחלק את הנכסים ואת הממון ליורשים על פי צו קיום הצוואה או על פי צו הירושה אם לא קיימת צוואה, אמור גם לטפל בנושא העיקולים שהוטלו ובנושא חובות אחרים שהותיר הנפטר.

בשלב הראשון מנהל העיזבון יבדוק את אמיתות החוב שבגינו הטילו עיקול וזאת על פי מסמכים שיוצגו בפניו. אם מנהל העיזבון השתכנע שאכן מדובר בחוב אמיתי, הוא אמור לשלם את הכספים לנושים מתוך כספי העיזבון וכך הנושים יסירו את העיקול במשרדי ההוצאה לפועל.

אם נוצר מצב שגובה החובות הוא גבוה יותר מסך החלק הממוני בעיזבון, יהיה על מנהל העיזבון לממש את אחד הנכסים כדי שיהיה לו מספיק כסף לשלם לנושים. במקרה כזה, זכות הראשונים לרכישת הנכסים ניתנת ליורשים החוקיים וזאת על פי מחירי השוק בסביבת מגורים או עסקים זו.

מנהל העיזבון מפרסם הודעה בעיתון היומי על כך שהוא אמור לחלק את כספי העיזבון ולכן אם יש מישהו שמגיעים לו כספים מהנפטר, הוא מתבקש לפנות למנהל העיזבון, להגיש תביעה להשבת הכספים ולפרט את סך הכספים המגיעים לכל אחד מהם. מנהל העיזבון יטפל במכלול נושא החובות שהותיר הנפטר, גם אם הנושים לא הגישו תביעה. במקרים שבהם סך החובות הוא גבוה יותר מסך הכספים שקיימים בעיזבון, בית המשפט בוחן נושא זה באופן מעמיק וברוב המקרים מאפשר למנהל העיזבון להחזיר לנושים רק חלק מהחוב, לאור הנתונים הכספיים.

יורשים שאינם מודעים לחובות שהותיר הנפטר

אם מנהל העיזבון לא פרסם הודעה רשמית אשר קוראת לנושים לתבוע את חובם, אך קיים חוב ואם היורשים כלל לא ידעו שקיים חוב, עדיין האחריות לתשלום החוב נופלת עליהם והם ישלמו זאת בהתאם לחלק היחסי של העיזבון שכל אחד מהם קיבל.

אם מדובר בסיטואציה שבה היורשים ידעו שקיים חוב לנפטר, חלה עליהם האחריות לשלם את מלוא החוב ואפילו אם הערך הכספי של החוב מקביל לסך כספי הירושה שהם קיבלו. יש מקרים שבהם המוריש הותיר צוואה ורשם בה באופן מפורש שקיים חוב, אך הוא החליט מראש מי מהיורשים ישלם את החוב הזה. אלו יכולים להיות כל היורשים בחלוקה זהה, או לחלופין רק חלק מהיורשים וזאת על פי החלטתו של המוריש.

 

פרסום המודעה בעיתון

נושים שרואים את המודעה בעיתון היומי ואכן הנפטר הותיר להם חוב, יכולים לפנות לכל היורשים כדי שכל אחד מהם ישלם את החלק היחסי מהחוב, בהתאם לחלוקה שווה בין היורשים. אפשרות נוספת היא שהנושה יפנה ליורש שקיבל את הנתח הכספי הגבוה ביותר מתוך כלל כספי הירושה, כדי שהוא יחזיר לו את מלוא החוב.

לנושים שלא ראו את המודעה, או ראו אותה אך לא פנו למנהל העיזבון או ליורשים בעניין הכספים שמגיעים להם, קיימת להם הזכות לתבוע את הכספים המגיעים להם עד שנתיים ממועד זה.

אי תשלום חובות לנושים

יש יורשים שמעדיפים לחתום למנהל העיזבון שהם מסתלקים מהירושה ובדרך זו הם לא יצטרכו לשלם כספים לנושים. "בהתאם להוראת סעיף 6(א) לחוק. בכך, יראו אותו יורש “כאילו לא היה יורש מלכתחילה”, כקביעת סעיף 6(ב) לחוק, ובכך לא יהיה לנושה על מה להטיל את העיקול".

אם היורש חתם על הצהרה כזו, היא נכנסת לתוקף באופן מידי. לכן מנקודת זמן זו, הנושה לא יכול לעקל דבר, כיוון שאין מדובר ביורש בפועל. לאור הנסיבות הללו, יורשים רבים מגישים הצהרה מהירה ומעדיפים להסתלק מהירושה. במקרים שבהם הנושה מגיש צו עיקול, אם קיים יורש הוא יכול לפעול לקבלת הכספים, אך אם היורש הספיק כבר לחתום על הסתלקותו, הוא לא יכול לתבוע כספים מיורש זה, כיוון שהוא כבר לא יורש.

אם בוצע עיקול על חלקו של היורש, בטרם חתימה שלו על ההצהרה, הימצאותו של העיקול אינה מאפשרת לו להסתלק מהעיזבון.

הליכי הוצאת לפועל

בחוק ההוצאה לפועל קיים סעיף הקובע כי אדם שטרם מותו נפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל עקב חובות שהוא צבר, עובדת מותו אינה מפסיקה את תהליכי הגבייה. הליך זה ימשיך להתבצע נגד העיזבון שהוא הותיר, הן אם כספי העיזבון על פי הצוואה עדיין לא חולקו וגם אם הם כבר חולקו. בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל להמשיך בהתנהלות מול היורשים, או מול מנהל העיזבון.

חוק זה אשר ממשיך את רציפותו של הליך הגבייה, תקף לגבי היורשים בכל גיל גם אם מדובר בקטינים. כל אחד מהם אמור לשלם את סך החוב הקיים שאומת וזאת מתוך כספי העיזבון שהם קיבלו או אמורים לקבל.

סדר העדיפות לגבי תשלום חובות מתוך כספי העיזבון:

  • הוצאות קבורה, הלוויה, מצבה.
  • תשלומים עבור הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה .
  • הוצאות אשר קשורות לניהול העיזבון ותשלום העלות של מנהל העיזבון.
  • החובות שהשאיר הנפטר.

    משרדנו מתמחה בדיני ירושה וישמח לעמוד לשירותכם