עשיית צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

אחת האופציות של הכנת צוואה היא צוואה בפני רשות. הכוונה היא שהאדם המצווה מחליט לחתום על הצוואה בפני רשם של בית המשפט, נוטריון, חבר בית הדין הדתי, או שופט של בית המשפט.

סעיף 22 ל – חוק הירושה קובע שניתן לערוך צוואה בפני רשות.

  • צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

 

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

 

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

 

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

 

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

 

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

 

(ז) לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

אלו אלמנטים צורניים פחותים מסעיף 20 לחוק – אין עדים, חתימה, דרישת הכתב של המצווה או חתימתו. בית המשפט אמר שעצם המעמד הוא מספיק בשביל לדעת את גמירות דעתו של המצווה.

הכנת צוואה על ידי נוטריון

נוטריון אשר מכין צוואה עבור לקוח, מחויב לפעולה על פי תקנות הנוטריונים וזאת על פי סעיף 4:

"בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון"

 

  1. (א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.

 

        (ב)  האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר."

שלבי הכנת הצוואה

בשלב ראשון הנוטריון בוחן אם המצווה מבקש להכין צוואה, כדי לוודא שהוא הבין במה דברים אמורים בהכנת מסמך זה על כל היבטיו ועל כל השלכותיו. הנוטריון לא יכין צוואה עבור אדם שאינו יודע ואינו מבין לעומק את מהותה של הצוואה. אם למרות זאת הנוטריון יכין צוואה, היא תאבד את תוקפה לאור העובדה שהלקוח לא היה למעשה מוכן להכנת צוואה בפני רשות.

עלולים להיווצר מצבים שאדם מסוים אינו מודע להיקפיו של נכסיו, או אדם אחר אשר אינו כשיר קוגניטיבית ולכן הוא לא מודע עד כמה חשוב להכין צוואה, לא מודע לחשיבות הכוללת של מלוא המידע בה ולא יודע את ההשלכות של קביעת היורשים ואופן חלוקת הממון והרכוש.

המידע אשר רשום בצוואה

נוסח הצוואה אשר עורך הנוטריון מנוסח באופן ברור ביותר, הצוואה היא חדה, ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים. זוהי דרכו של האדם להביע את המשאלות שלו ועל פיהן מנוסחת הצוואה ליחיד או צוואה הדדית.

בצוואה מפרט המצווה את מכלול נכסיו באופן מדויק ומפורט, היכן ממוקם כל אחד מהם, פרטי הנכס בטאבו כולל גוש, חלקה ותת חלקה. בנוסף לכך מלוא המידע לגבי ממונו, היכן קיימים חסכונות, באילו בנקים, הפרטים על מספרי חשבונות הבנק בארץ ובחו"ל. מידע על קופות גמל, קופות פיצויים כולל הפרטים של חברות ההשקעות ומספר חשבונות העמית. אם קיימות פוליסות ביטוח חיים, או ביטוחי מנהלים, מפרטים גם את מספרי הפוליסות. השקעות בשוק ההון, מטבעות קריפטונים וכל מידע על דברי ערך נוספים.

פרטי היורשים, מידע הכולל את פרטי תעודת הזהות של כל אחד מהם, כתובת ופרטי ההתקשרות אתו. ההחלטה בדבר אופן החלוקה של הנכסים והממון היא אישית לכל מצווה, יש כאלו שיחלקו זאת באופן שווה בין כל הילדים או גורמים נוספים. יש אחרים שיעדיפו ליצור חלוקה אחרת כמו מתן פלח קטן יחסית מתוך כלל הרכוש לאחד הילדים, כיוון שהוא כבר קיבל בעבר סכום גדול לרכישת דירה. לחלופין עלול גם להיות מקרה שבו אחד הילדים ינושל מהירושה לחלוטין וזאת עקב סכסוך משפחתי או כל סיבה אחרת.

עריכת צוואות לקרובי משפחה ומקורבים

חוק הנוטריונים מגביל אותם בעת עריכת צוואות ואינו מאפשר להם לערוך מסמכים מסוג זה לקרובי משפחה כמו הורים, בני זוג, הוריו של בן הזוג, צאצא, צאצא של בן הזוג ובני הזוג של כל אחד מהם, כמו כן מקורבים כמו שותפים ועובדים.

הבנת הצוואה על בוריה

המצווה חייב להבין את הצוואה באופן מושלם ורוחבי על כל סעיפיה. לכן חלה על הנוטריון החובה להקריא את הצוואה בפניו ולהסביר לו באופן מפורט את כל אחד ואחד מהסעיפים. אם מדובר באדם שאינו דובר עברית, על הנוטריון לתרגם את מלא הצוואה לשפה שאותה המצווה דובר על בוריה ולוודא שהוא מבין היטב את כל מה שכתוב בצוואה מתחילתה ועד סופה.

אם הנוטריון לא הקריא בפני המצווה את מלוא הצוואה, קיים חשש שיתבצע הליך של ביטול צוואה בפני רשות.

 

 

 

 

 

 

ביצוע צוואה בפני בית משפט או הרשם לענייני ירושה

בית המשפט משמש עבור מכיני הצוואות כרשות ולכן המצווה יכול לבקש משופט של בית המשפט לערוך עבורו צוואה, או לחלופין עשיית צוואה בפני הרשם לענייני ירושה. דבר זה יקרה על פי נוסח בכתב שהכין מראש עורך הדין של המצווה, או לחלופין תהיה זו צוואה בעל פה. המצווה יקריא לרשם לענייני ירושה את בקשותיו בכל מה שקשור לממונו ולרכושו לאחר מותו והוא מעלה זאת על הכתב. בתהליך זה השופט ינהל פרוטוקול מסודר של הדיון אשר כולל את כל השאלות ששאל השופט את המצווה וזאת כדי להיות בטוח שאכן זהו רצונו, אם הוא מבין במה דברים אמורים ואם הוא מבין לעומק את כל ההוראות שרשומות במסמך אקוטי זה.

השופט מקריא למצווה את מלוא הצוואה לכל אורכה ואם הדברים מקובלים על המצווה הוא יחתום על המסמך וכך הוא יעניק לו תוקף חוקי. לאור המעמד המיוחד והרצון לשמור על פרטיותו של המצווה, בבית המשפט יהיו השופט והמצווה בלבד, ללא נוכחים נוספים כמו קרובי משפחה, או עורך הדין שהכין את הצוואה.

עריכת צוואה לאדם מאושפז או אדם שמרותק למיטתו

אם אדם שהוא חולה, מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו ומבין שהוא על ערש דווי, מבקש לבצע צוואה בפני רשות, על הנוטריון שמגיע לבית החולים או לביתו, לקבל תעודה רפואית אשר מאשרת שהמצווה מסוגל וכשיר להכין צוואה. רק לאחר קבלת תעודה זו, אפשר יהיה לבצע הליך זה.

בתום הכנת הצוואה, יצרף הנוטריון למסמך זה גם את התעודה הרפואית ויציין כי המצווה היה בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראי על מעשיו וכשיר לבצע את הפעולה הנדרשת בפני הנוטריון וזאת בהתאם לדעתו החופשית של המצווה ועל דעתו באופן מלא. הימצאותה של התעודה מבטיחה שהמצווה מסוגל מבין את המשמעות של המסמך שהוכן ואת ההשפעה שלו על מצבו המשפטי.

סוגים שונים של ציוויים בצוואה בפני רשות

בכל צוואה בפני רשות, חייבים לכלול ציוויים מוסריים, חוקיים וברי ביצוע. אם בצוואה מסוימת יירשמו ציווים שאינם ברי ביצוע, בית המשפט יבטל את תוקפה של הצוואה הספציפית. לעיתים מבטל בית המשפט רק חלק מהסעיפים בהליך של ביטול מקצת הצוואה, אשר מבטל סעיפים מסוימים אך לא את מלוא הצוואה ואת חוקיותה ולכן היורשים יכולים למלא אחר כל הסעיפים האחרים ולקיים את הצוואה.

ציווי בלתי אפשרי הוא ניתוב ממון או נכס לאדם מסוים, אך בדיעבד מסתבר שבעת פרסום הצוואה הנכס כבר לא היה ברשותו של המצווה. שאר היורשים מקבלים את חלקם והוא לא יכול לתבוע מהם לקבל פיצוי עבור החלק שנגרע ממנו.

ציווי בלתי חוקי הוא דרישה מאחד המוטבים לבצע פעולה מסוימת ורק אם יפעל כך, יקבל את הירושה בהתאם לכתוב בצוואה, התניה מסוג זה היא אסורה על פי החוק.

ציווי בלתי מוסרי של כותב הצוואה הוא סילוקו של אחד מהיורשים או בת זוגו כמוטב בצוואה ובדרך זו לא לאפשר לו לקבל את מלוא הכספים שנותבו עבורו בצוואה.

התנגדות לצוואה בפני רשות

במקרים שבהם התקבלה התנגדות לצוואה שנערכה בפני רשות כמו נוטריון, בית המשפט או הרשם לענייני ירושות, יזומן עורך הצוואה מטעם הרשות לבית המשפט, כדי להעיד על המהלכים שהובילו את המצווה להגיע ולבקש את עריכת הצוואה. מה היו בקשותיו ומה היה הקו המנחה שהוביל את החשיבה שלו.

משקלה של העדות של הנוטריון בתוקף סמכותו ותפקידו היא גבוהה ביותר ואין עוררין על מהימנותה של העדות ואמינותה ולכן היא ראיה חותכת במהלך המשפט. במקרים הללו אין צורך בהעברת מסמך נוסף. בנוסף לעדות זו, בית המשפט יכול לזמן עדים נוספים כדי להקשיב למידע שהם מכירים לגבי המצווה והם מצליבים את העדויות שלהם.

משרדנו מתמחה בצוואות וירושות וישמח לעומד לרשותכם.