צוואה בכתב יד

חוק הירושה קובע שעיזבון של נפטר יחול על פי הוראות הדין, כלומר ליורשים על פי דין, אלא אם נערכה צוואה הקובעת אחרת. על כן מדובר במסמך חשוב שיש להקדיש לו תשומת לב ומומלץ להיעזר בייעוץ משפטי בעת הכנתו. 

חוק הירושה התשכ"ה 1965, מאפשר לקיים צוואה בארבע דרכים: צוואה הנעשית באמצעות עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות (שופט, חבר בית דין, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה) וצוואה הנעשית בכתב ידו של המוריש.

מדובר למעשה במסמך משפטי בו מורה אדם כיצד לנהוג ברכושו לאחר מותו.

צוואה בכתב יד היא צוואה לכל דבר. הקושי העשוי לעלות במקרה של הגשת התנגדויות אליה היא בעיקר משום שניסוחה לא נעשה בדרך כלל באופן מקצועי על ידי עורך דין המתמחה בנושא.

 

כתיבת צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד של המצווה היא למעשה צוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המוריש או המצווה. ניתן לערוך צוואה בכתב יד ללא עדים וגם ללא עורך דין ולכן מדובר בדרך הפשוטה ביותר להכנת צוואה וכל אדם בוגר ובעל דעה צלולה כשיר לעשותה. עם זאת, זוהי הצוואה הקלה ביותר להגשת התנגדויות, משום שפעמים רבות לא עורך אותה משפטן ולכן ניתן למצוא פה פגמים אשר יפגמו באמינותה או יקשו על בית המשפט להבין את רצון המוריש.

ניתן להורות בצוואה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת הירושה בין היורשים השונים ואף לציין את שמו.

אין כמובן חובה לעריכת צוואה בכתב יד בידי אדם המומחה בכך או בהכוונתו. ובכל זאת ישנם מספר כללים עליהם החוק מדבר באופן מפורש.

• אין חובה להוריש את כל רכוש המצווה

• לשון הניסוח להעברת הרכוש אחרי מות המוריש יכולה להיות בכל לשון שיבחר בה המוריש, אין בכך משמעות משפטית: "צוואה יכול שתהיה בלשון מתנה, מחילה או הודאה או בכל לשון אחרת" (סעיף 54ג)

סעיף 19 לחוק הירושה מגדיר 3 "רכיבי יסוד" שאם חסרה אחת מהן הצוואה מאבדת את תוקפה:

• על כל התוכן, מתחילתו ועד סופו, להירשם בכתב ידו של המוריש ורק על ידו

• על הצוואה לשאת תאריך כתוב בכתב ידו של המוריש, אך זו ניתן לעשותה במספר מועדים ואין כל הכרח לסיימה במועד מסוים. עם זאת, התאריך דרוש על מנת להבטיח כי מדובר בצוואה האחרונה

• עליה לשאת את חתימת המוריש, בכל אחד מהעמודים, עם כי מיקום החתימה אינו בעל משמעות.

• אין לשלב בה חלקים מודפסים

 

צוואה הדדית בכתב יד

באופן כללי ניתן לערוך צוואה הדדית בכתב יד, כשם שזו נערכת באופנים אחרים, במטרה שבני הזוג יורישו זה לזו את רכושם במקרה ומי מהם ילך לעולמו ורק לאחר ששניהם יעברו מן העולם רכושם יחולק בין ילדיהם.

אי רישום כל הצוואה בידי המוריש הוא פגם שלא ניתן להכשיר ובמקרים כאלו, במקרה כזה, הצוואה תאבד את תוקפה.

כך פסק בית משפט לענייני משפחה בתל אביב באפריל 2002 כשדחה תביעה של אלמנה כנגד בנה לקיום צוואת בעלה משום שכתבה עבורו את הצוואה, ואף על פי שהייתה חתומה על ידו (ת"ע 007201-00). הצוואה אף הופקדה בבית המשפט יום לאחר עריכתה ומדובר היה בצוואה הדדית לפיה הוא מוריש לה את כל רכושו והיא מורישה לו את כל רכושה. בנו של הנפטר מנישואים קודמים הגיש התנגדות לצוואה והשופט צילה צפת כתב בפסיקתו כי "אין בין הפקדת הצוואה ובין ראיה לאמיתות הצוואה ולגמירות דעתו של המצווה ולא כלום. הפקדת הצוואה בבית המשפט, גם אם יכולה להיות לכל היותר חיזוק ראייתי, אך אין בכוחה להיות תחליף לדרישת כתב ידו של המצווה, שהיא דרישה קונסטיטוטיבית – 'גרעין', שבצוואה מסוג זה, היא המהווה את הראיה לרצון המצווה וגמירות דעתו… אין באמור כדי לרפא את הפגם שהצוואה לא נכתבה כולה בכתב ידו של המנוי, זאת אף אם יונח שאכן המנוח התכוון לצוות את רכושו לתובעת".

 

תיקון 11 לחוק הירושה

כשם שישנם פגמים שאינם ניתנים לריפוי, דוגמת כתיבת הצוואה כולה בכתב ידו של המוריש שנידונה כאן, כך ישנם פגמים הניתנים לריפוי. אי הימצאות תאריך וחתימה הם פגמים שבית המשפט יכול להכשיר, במצבים מסוימים ותוך הסבר מניח את הדעת.

לא תמיד היו כך פני הדברים. ב-4 במרץ 2014 אישר ההכנסת את תיקון מספר 11 לחוק הירושה שמותיר בפני בית המשפט את האפשרות לקיים צוואה אף אם נפל בה פגם וכל עוד "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט אם כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה".

תיקון זה ואחרים מגיע בעקבות פרשה טרגית הידועה כ"פרשת קניג" (ד"נ 40/80). באותו המקרה התאבדה אישה בשם גיזל כהן כשקפצה מחלון חדר בית מלון ששכרה כשבידיה ביתה הקטנה בת השלוש. בחדר נמצאו תשעה פתקים הכתובים בכתב ידה, שלא נחתמו ולא נשאו תאריך כנדרש בהם הדירה האישה את בעלה מרכושה. בעלה עתר לבית המשפט וטען לפגמים ובית המשפט העליון פסק ביולי 1982 כי על הצוואה להיפסל, אף שהיה ברור כי היא מנוגדת לרצון המת וחוטאת לעיקר.

 

חשוב להבין שהפקדה של הצוואה היא בבחינת נתון המעלה את אמינותה של הצוואה, אך הוא לא נתון מחייב ואין גם בכוחו כדי לרפא פגמים מהותיים, דוגמת אי כתיבת כל הצוואה בכתב ידו של המוריש.

עוד חשוב לציין, כי לא ניתן לערוך צוואה משותפת בה נכתבים בצוותא ובאותו תוכן כתבי ידם של יותר ממוריש אחד (למשל, בני זוג). עם זאת, ניתן לכתוב שתי צוואות או יותר על גבי אותו מסמך ובלבד שיש הפרדה בתוכן וכל אחת חתומה בפני עצמה.

חשוב להבין שכל הוראה להעברת הרכוש לאחר מות המוריש, ואף שנכתבה בפתקית ובלבד שמקיימת את הכללים שפורטו בפרק זה, יכולה לשמש כצוואה בכל דבר. בכלל זה פתק שעורך דינו של המוריש, המכיל הנחיות מפורטות לגבי חלוקת הרכוש אחרי מותו. הכלל הוא סגנון הנוסח ותוכנו העונה ל"אופי צוואתי", גם אם לא נכתב תחת הכותרת "צוואה".

 

התנגדויות לצוואה בכתב יד

החוק מותיר לכל צד שמרגיש שקופח או שנושל מצוואתו להגיש התנגדויות וזו מוגשת לבית משפט לענייני משפחה.

כאמור, התנגדויות לצוואה שנכתבה בכתב יד קלה בדרך כלל יותר מצוואות מסוג אחר, לא משום שתוקפו המשפטי של סוג הצוואה פחות, אלא משום שבדרך כלל אינו עורך אותו משפטן וקל יותר למצוא פגמים שיקעקעו את אמינותו או שיקשו להבין את רצון המוריש.

יחד עם זאת, דווקא ההקלה הקיימת בחוק המאפשרת לקיים צוואה בכתב יד ללא עדים היא שמאפשרת, ביתר קלות להתנגד אליה.

חוק הירושה צוואה בכתב יד קובע על הצוואה להכיל רכיבי יסוד מסוימים. אי קיום רכיב מסוים לא פוסל אוטומטית את הצוואה.

רצון חופשי (השפעה בלתי הוגנת או מעורבות יתר של מוטב בצוואה על פי סעיף 30 לחוק הירושה): במקרה כזה יש להוכיח שהופעלה על המוריש השפעה בלתי הוגנת בזמן עריכת הצוואה, למשל אם אחד היורשים היה מעורב בה והיה עם המוריש בעת כתיבתה, וכך הצוואה לא משקפת את רצונו החופשי של המוריש.

מהבחינה הזו צוואה בכתב יד היא החלשה ביותר מבחינת גמירות דעת המוריש משום שלא קיימים בה מנגנונים שאמורים לשמור עליו מהשפעה בלתי הוגנת דוגמת עדים

אי כשירות (על פי סעיף 26 לחוק הירושה): במידה ויוכיח כי המוריש היה קטין בעת עריכת הצוואה, או לא הבין את משמעות הצוואה או לא היה צלול עד אי כשירות משפטית בזמן עריכת הצוואה הדבר עשוי להביא לאיבוד תוקפה של הצוואה.

אם המוריש נפטר הרופא שבודק כשירות יתבסס רק על מסמכים רפואיים שמעידים על מצבו בזמן עריכת הצוואה דרך מבחן סבירות שנקרא SODR על מנת להוכיח אי כשירות.

• כאמור, על הצוואה להיכתב על ידי המוריש באופן מלא. מדובר בתנאי מהותי ובלעדיו אין לצוואה תוקף

• על הצוואה לשאת תאריך

• על הצוואה להיות חתומה בידי המוריש

• טענות לזיוף (בדרך נעשה על ידי מומחים לדבר)

• על תוכן הצוואה להיות ברור והגיוני ואינו סותר הוראות אחרות הכתובות בה. יתכנו תנאים לביצועה, אך התנאים אינם יכולים להיות בלתי סבירים דוגמת תנאי לא מוסרי, לא חוקי, המרת דת וכדומה.

 

 

משרד דקר, פקס ושות' , מתמחה בדיני ירושה ועיזבון וישמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בנושא עריכת צוואה והפקדתה, כך שימנעו במועד מועד אפשרויות להתנגדויות שונות ורצון המוריש יקוים, ומהצד האחר אם אתם חשים שנגרם לכם עוול, לייעץ לכם כיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה קיימת, דרך עורכי דין מומחים ומנוסים לדיני ירושה שיהיו זמינים עבורכם.